Орално здраве по време на бременността

Орално здраве по време на бременността
468×60 – top

Брой 7/2008

Доц. д-р М. Малинова, д.м.

Акушеро-гинекологична клиника, УМБАА „С6. Георги“ ЕАД Пловдив

Лекарите, полагащи пренатални грижи за бременните жени, би трябвало да знаят важността на доброто орално здраве и да са сигурни, че жената и децата получават адекватни дентални грижи. Бременността е уникално състояние в живота на жената и се характеризира с комплексни физиологични промени. Тези промени допълнително могат да усложнят оралното здраве на бременната. Бременността е също така и период за обучение на жената как да предпази децата от кариес,което е един от най-важните проблеми в детството. Има натрупани доказателства, че в повечето случаи водещите до кариес бактерии у малките деца са получени от майката. Подобряването на оралното здраве на очакващата дете нова майка, както и провеждането на консултации по проблемите на орал­ното здраве, могат да намалят трансмисията на такива бактерии от майката към детето, и така да се отдалечи във времето възможността от развитие на кариес.
влияние на бременността върху оралното здраве.

Денталните проблеми като кариес, ерозии, епулис, периодонтална инфекция, загуба на зъби имат особено значение по време на бременност. Оралните тъкани, които най-много се засягат при бремен­ност са гингивалните тъкани. Бременните жени са най-чувствителни към развитие на периодонтал­на болест, поради по-високите концентрации на естрогени и прогестерон, които причиняват хиперемия, оток и кървене на периодонталните тъка­ни и повишават риска от бактериална инфекция. Увреждането на зъбите се дължи на повтарящите се киселинни атаки върху зъбния емайл. По време
на бременност увреждането се дължи на лоша дие­та и недобра орална хигиена. Гаденето и повръщането през бременността могат да причинят значителни ерозии. Гингивит развиват 30% от бре­менните жени. До раждането проблемите със зъби­те и венците могат да доведат до много усложне­ния. Честотата на периодонтална болест корелира положително с по-ниско образование и по-нисък социално-икономически статус на жените.
Влияние на оралното здраве върху бременност­та.

Връзка между периодонталната болест и преждевременното раждане / деца с много ниско тегло.

Периодонталната болест се причинява от грамнегативни анаеробни бактерии. Проучвания доказват, че периодонталната инфекция може да доведе до преждевременно раждане и раждане на деца с екстремно ниско тегло.
Бактериите, отговорни за периодонталната болест, са 6 състояние да образуват различии хими­чески възпалителни медиатори като простагландини, интерлебкини и TNF, които директно могат да засегнат бременната жена. Индивидуалният отговор на реципиента, донякъде медииран от спе­цифичния генотип, също играе важна роля като определящ фактор.
В систематизиран обзор по темата, Scannapieco и съавт. представят периодонталната болест като рисков фактор за предтерминно/ниско тегло на детето при раждането. Те обаче намират малко проучвания за влиянието на превенцията и лечението на периодонталната болест върху изхода на бременността, плода и новороденото. Макар авторите да отбелязват, че не е ясно дали пери­одонталната болест е основният причинител на патологията на бременността, първоначални съобщения приемат,че периодонтални интервенции могат да намалят усложненията на бременността. Извършено е проучване, при което бременни жени с гингивит са разделени в две групи. Едната група получила лечение преди 28 г.с., т.е. ранно лечение, а другата група лечение след раждането късно лечение. Честотата на преждевременното раждане/ниско тегло е била 9.5 % за групата с късно лече­ние и 1.5 % за групата с ранно лечение. в друго про­учване 400 жени са били рандомизирани в експериментална група, получила лечение преди 28 г.с. и в контролна група, получила лечение след раждането. Честотата на преждевременното раждане/ниско тегло е била 8.5 % б лекуваната група след ражда­нето, докато в групата, лекувана рано, по време на бременността честотата е била едва 2.5 %.

В скорошен систематизиран обзор за периодонтал­ната болест и връзката й с усложнения на бремен­ността от Xiong и съавт., авторите намират, че усложненията на бременността включват не само преждевременно раждане/ниско тегло, но също и спонтанни аборти и преклампсия. Осемнадесет про­учвания намират връзка между периодонталната болест и повишения риск от усложнение на бремен­ността (OR 1.1 20.0) и седем проучвания не нами­рат такава връзка (OR 0.78 2.54).

Майчино орално здраве и кариес в ранното детство

Има множество данни за причините за кариес у малките деца. Намира се връзка с наличие на инфек­ция със Streptococcus mutans. Кариогенните и предизвикващите разрушаване на зъбите бактерии обикновено се предават от майката или от обслужващия персонал на детето.Това става чрез дейст­вия, свързани с преминаване на бактериите в слюнката, най-често чрез лъжичката на детето, когато майката опитва детската храна или почиства устата му от изливаща се храна. Колонизацията може да стане по всяко време след раждането на детето. Най-голям потенциал имат бактериите, които се задържат в устата около зъбите или вър­ху твърда повърхност, каквато е обтуратора, при деца с дефект на небцето. Колкото по-рано кари­огенните бактерии заемат екологичната ниша 6 детската уста, толкова б по-голям процент се срещат плаки по детските зъби, съдържащи тези бак­терии. При пораснали деца става по-трудно колонизирането с кариогенни бактерии. Майките са най-честият донор на тези бактерии, което се доказва с ДНК анализ в някои проучвания, като съвпадение на генотипа между майката и детето достига до 70 % от случайте. Поради тази причина, майки­те, които са имали или имат кариес, се нуждаят от спешна консултация как да избегнат ранното предаване на кариогенни бактерии на своите новородени. Майчината инфекция със Streptococcus mutans може да се потисне с локално лечение с хлорхексидин или флуорид, дъвчене на ксилотол-съдържащи дъвки и консултиране за диетичния режим и намаляване честия прием на въглехидрати. Жабуркането на устата с хлорхексидин 3 до 6 пъти дневно, от шестия месец на бременността до раждането, води до значително намаляване броя на кариес-причиняващите бактерии. Следователно, тази ежеднев­на процедура намалява и отлага възможността за колонизация на устата на новороденото.
Необходимо е да се препоръчва на всички бремен­ни жени да търсят консултация със специалист по дентална медицина още преди да са забременели, а ако са бременни още в първи триместър.

Консултирането на всички бременни жени трябва да включва информация за:
1. връзката между майчиното орално здраве и здравето на плода (т.е., връзка между периодонтална болест и преждевременно раждане и прееклампсия).
2. Индивидуален профилактичен план, включващ инструкции за орална хигиена, жабуркане на устата, и/или xylitol съдържащи дъбки за намалявяне възможността от трансмисия на Streptococcus mutans (SM) постпартум.
3. Диетични съвети (напр. препоръчителна здравословна диета, избягване честата експозиция към кариогенни храни).
4. Препоръки за избягване на тютюнопушенето.
5. Орални промени по време на бременност (напр. xerostomia, промяна в оралната флора).
6. Индивидуализирано лечение, основано на специифичната орална находка за всяка пациентка.
7. Бременни, със сутрешно повръщане, да се съветват да плакнат устата със сода бикарбонат, разтворена в чаша вода и да избягват миенето с чет­ка на зъбите поне 1 час след повръщането, за да се намали рискът от ерозия на емайла от стомашната киселина.
8. Ако някъде е установена ерозия, може да се полз6а флуорид за намаляване загубата на тъкан и да се контролира чувствителността.

Всички лекари трябва да съветват жените, че:
♦ Денталните грижи са безопасни и ефективни по време на бременност.
♦ Диагнозата и лечението през първия триместър, включително необходимостта от рентгеново изследване, може да се проведе безопасно за диагно­стика на болестен процес, налагащ незабавно лече­ние.
♦ Необходимото лечение може да се провежда по всяко време на бременността, но времето между 14 и 20 седмица е най-подходящо.
♦ Ефективно лечение трябва да се провежда до и след раждането, ако е необходимо.
♦ Забавянето на необходимото лечение може да доведе до значителен риск както за майката, така и индиректно за плода.
всички лекари трябва да съветват жените, че следните неща могат да подобрят тяхното здра­ве:
♦ Да мият зъбите два пъти дневно с флуоридна паста и веднъж дневно да ги почистват с конец.
♦ Да ограничат приема на храни, съдържащи захар, само по време на основните хранения.
♦ Да предпочитат вода или нискомаслени млека.
♦ Да предпочитат плодове вместо плодови соко8е.
♦ Да получат необходимото дентално лечение преди раждането.

Лекарите, водещи женска консултация, трябва да насърчават бременните жени да се консултират с лекар по дентална медицина, като:
♦ Снемат щателна анамнеза за състоянието на зъбите и венците на пациентката и насочат жена­та към специалист по дентална медицина.
♦ Поощряват жените още при първата им визита в женска консултация да си запазят час при специа­лист, ако не са посещавали лекар по дентална меди­цина повече от 6 месеца или имат някакви оплаквания.
♦ Окуражават жените да изпълняват всички пред­писания на специалиста и да го посещават регуляр­но.
♦ Да документират 8 картата за наблюдение на бременността дали е осъществена консултация с лекар по дентална медицина и дали се изпълняват неговите предписания.
♦ Улесняват лечението от специалист, като се консултира жената от акушер-гинеколог по отно­шение диагностика, напр. рентгеново изследване и лечебни процедури, включително и назначаване при нужда на антибиотици.
♦ Набелязват списък с медицински центрове по дентална медицина, обслужващи бременни жени.
♦ Да отговарят на всички въпроси, които може да зададе специалиста по дентална медицина.
Лекарите 6 женска консултация могат да препоръчват следното, за предпазване от кариес и увреждане на зъбите при бременни с емезис и хиперемезис грабидарум:
♦ Да приемат малко количество храна през деня.
♦ Да ползват чаена лъжичка бикарбонат 8 чаша вода като средство за жабуркане на устата след повръщане за неутрализиране на киселината.
♦ Да дъвчат ксилитол-съдържаща дъвка или дъвка без захар.
♦ Да прилагат мека четка за миене на зъбите и флуорид-съдържаща паста за предпазване от деми­нерализация на повърхността на зъбите.
Оралното здраве би трябвало да бъде неотменна част от пренаталните грижи. Макар да знаем отдавна, че оралното здраве е важно, в годините на прехода много бременни жени не получават адекватни орални грижи. В светлината на научните проучвания в последната декада ,не е случаен фактът, че в страната ни се повиши честотата на две големи усложнения на бременността – прееклампсия и преждевременно раждане. Здравето на бременните жени и деца на страната ни са 6 ръцете на знаещите и можещи акушер-гинеколози, лекари по дентал­на медицина и общопрактикуващи лекари.

468×60 – bottom

Подобни

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

728×90 – bottom