Терапия на рака на маточната шийка

Терапия на рака на маточната шийка
468×60 – top

Брой 4/2004

Д-р Янчо Делчев
ординатор в Клиника по обща и онкогинекология на V МБАЛ ЕАД София

Продължение от брой 3

Четиригодишната преживяемост е 80% при пациентките във II стадий и 62,3% при III стадий. Оперираните пациентки в III ста­дий имат 4-годишна преживяемост в 75,2%, а тези в III стадий, които не са оперирани и са били са­мо с последваща лъчетерапия, са с 44,4% преживяемост.
Trinci M; Roffetto N; Salvatori F и Trinci C през 1993 в университета в Рим прилагат при 15 пациентки с плоскоклетъчен карцином на маточната шийка интраартериална химиотерапия в комбинация с лъчева терапия. От 15-те жени 7 са във II ст; 6 в III ст., и 2 в IV ст. (FIGO). Приложен е интраартериално Mitomycin C в 3 цикъла през 3-4 седмици, след което е приложена лъчева терапия. На края на комбинираната терапия пълен отговор се отчита при 2 (13%) пациентки, частичен отговор при 9 (60%) и при 4 (27%) не се наблюдава такъв.

Adachi 3; Ogasawara T; Tsubamoto H and Co Writer прилагат венозно Nedaplatin в съчетание с интраартериално приложен Cisplatin чрез транскатетърна артериална емболизация.
Критериите за подбор, които са използвани, са :
1) години от 16 до 72;
2) стадий на заболяването Ib-IV;
3) креатининов клирънс над 40 мл/мин.

Лечение е проведено при 32 пациентки на възраст 29-72 години, като във:
Ib стадий са 7 пациентки,
IIa стадий са 7 пациентки,
IIb стадий са 4 пациентки,
IIIa стадий е 1 пациентка,
IIIb стадий са 7 пациентки,
V стадий са 6 пациентки.
24 са с плоскоклетъчен карцином,
3 са с аденокарцином,
5 са с аденоск6амозен карцином.

Дозата на Nedaptatin е 30-70 тд/кв.м на 1-вия ден; Cisplatin 70 тд/кв.м през двете a. uterinae на 3-тия ден по метода на Зелдингер, след което ар­териите се емболизират. Провеждат се 2-3 цикъла през 3 седмици и отговорът се отчита чрез магнитен резонанс. Частичен отговор се наблюдава при 19 от 32 (59 %) пациентки. Пълен отговор е получен при 11 от 32 (34%) и при 2 пациент­ки няма отговор.

Проследяването е извършено в период от 32 месеца, като се отчита повишен процент на повлияване и преживяемост в първите 2 години.

Aoki Y; Sato T; Watanabe M and Co Writer прилагат неоадю6антна химиотерапия чрез интраартериална инфузия на 5-Fluorouracil и Cisplatin. При 11 па­циентки от Ib до III стадий с аденокарцином е Cisplatin билатерално в доза 10 mg/day за 30 мин в артерия илиака интерна, последвано от 5-Fluorouracil 250 mg/day чрез 24 часа непрекъсната ин­фузия за 10 дни. Проведени са 2-3 цикъла на всеки 3 седмици.

След приключване налечението 10 пациентки са оперирани (радикална хистеректомия по вертхайм) и след операцията е приложена следоперативна лъчева терапия, като при 3 пациентки е проведена и парааортална лъчева терапия.

При 7 от 11 (64%) се отчита частичен отговор.
При 3 от 11 (27%) задържане на заболяването.
При 1 от 11 (9%) заболяването прогресира.
Проследяването е извършено в 30-месечен пери­од. Прави се извод, че тази схема ефективно намалява размерите на аденокарцинома.
Не може все още да се отчете ефектът от лечението за период от 5 години.

Nagata Y; Araki N; Kimura H and Co Writer 6 Киото, Япония, прилагат неоадювантна химиотерапия при 97 пациентки от I до IV стадий с първичен карцином на маточната шийка. От тях 15 са в I стадий, 37 II стадий, 34 III стадий, и 11 са в IV стадий.

Използваната схема е:
Cisplatin 60-70 mg/^.м
Doxorubicin 30-40 mg/^.м за 2-3 цикъла
Mitomycin 15 mg/^.м
5 Fluorouracil 500 mg/body

Приложена е тази схема билатерално интраартериално в a. iliaca interna. След приключване на химиотерапията 75 от 97-те пациентки (78%) са оперирани, като е направена радикална хистеректомия по Вертхайм. По стадии това е:

I стадий 14 от 15-те,
II стадий 31 от 37-те,
III стадий 25 от 34-те,
IV стадий 5 от 11-те.

При 3 жени от II стадий и 9 от III стадий е проведена лъчева терапия, а при останалите 10 же­ни (1 от I ст., 3 от II ст. и 6 от IV ст.) не са провеждани оперативно лечение или лъчева терапия поради диагностицирани далечни метастази.

Тридесет и осем от 75-те оперирани пациентки са получили и последваща лъчева терапия.

Отчита се пълен хистологичен отговор (не се попада на Ту клетки ) в 4 от 14 в I стадий; 4 от 31 във II стадий; 6 от 25 в III стадий и 1 от 5 в IV ста­дий.

Хистологично се доказва липса на инвазия в параметриума след химиотерапията във:

12 от 14 в I стадий,
24 от 31 във II стадий,
15 от 25 в III стадий.

Хистологично се доказва липса на лимфни метастази след химиотерапията във:

12 от 14 в I стадий,
24 от 31 във II стадий,
19 от 25 в III стадий.

Петгодишната преживяемост в I стадий е 93,3%; във II стадий 58,7%; в III стадий 69,7%.
Петгодишната преживяемост при оперираните в I стадий е 100%; във II стадий 60,5%; в III ста­дий 63,6%.

Общата петгодишна преживяемост е 87,5%. Yamauawa Y; Fujimura M; Hidaka T and Co Writer прилагат неоадювантна химиотерапия интраартериална при 26 пациентки от Ib стадий до IIIb ста­дий (FIGO).

Проведени са два курса през 3 седмици чрез билатерална интраартериална инфузия по схема от: в1еотуст в доза 17,5 mg/кб.м Mitomycin С в доза 7 mg/кв.м Cisplatin в доза 75 mg/кв.м
Резултатите се сравняват с група от 120 паци­ентки, лекувани конвенционално в периода 1980 -1991 г. 19 от 26-те (73,1 %) са отговорили на химиотерапията, като 14 от тях са оперирани, а при останалите 5 е проведена лъчева терапия. Една от 7-те неотговорили на химиотерапията е била в състояние да бъде оперирана радикално .

Петгодишната преживямост е значително по-висока за всичките 26 пациентки 80%, отколкото в контролната група 59,6%.

Във II и III стадий 5-годишната преживяемост на жените, провели химиотерапия, е съответно: II стадий 80,3% (68,1 % за контролната група), и III стадий 77,8% (49,8% за контролната група).

Всички тези резултати показват, че съществуват и трябва да се търсят и нови начини за въздействие при рака на маточната шийка както в началните, така и в напредналите стадии.

В Гинекологичната клиника на V МБАЛ София, под ръководстото на доц. д-р М. Попова, дм, и доц. К. Тимчева, дм, колектив от лекари (д-р Делчев, д-рТотев, д-р Кироа и д-р Чакърова) направи първи стъпки прилагането на този но за България метод за лечение на рака на маточната шийка. Амбицията на колектива е скоро да отчете първите резултати и да даде оптимизъм и надеж­да на немалкото жени у нас, нуждаещи се от този вид лечение.

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

728×90 – bottom