Hypothyroidism and pregnancy

Hypothyroidism and pregnancy

Issue 11/2022 VesselinaYanachkova1, Zdravko Kamenov2 1 Ob/Gyn “Dr Shterev Hospital”, Sofia, Bulgaria 2Clinic of Endocrinology, Alexandrovska University Hospital, Medical University…