За 2020 г.: 4.442 млрд. лв. в бюджета за здраве. 2.2 млрд. лв. – за болниците, 1.3 млрд. лв – за лекарства

За 2020 г.: 4.442 млрд. лв. в бюджета за здраве. 2.2 млрд. лв. – за болниците, 1.3 млрд. лв – за лекарства
468×60 – top

Средствата за здравноосигурителни плащания по проекта за бюджета на НЗОК 2020 г., са в размер на 4 441 976 800, което представлява увеличение с 325 580 600 лв. спрямо бюджета за 2019 г. Общо в проекта на бюджета на НЗОК, с който се цели гарантиране на пакета здравноосигурителни дейности в обхвата на задължителното здравно осигуряване са осигурени 394,7 млн. лв. допълнителни средства за разходи и трансфери – всичко. Допълнителните средства идват от увеличението на максималния осигурителен доход на 3 000 лв.; увеличаване на минималните осигурителни доходи по икономически дейности и групи професии за наетите лица и на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица – 610 лв.; увеличението на минималния осигурителен доход на земеделските стопани и тютюнопроизводители – 560 лв.; здравноосигурителни вноски, свързани с увеличаване на заплатите в бюджетната сфера с 10 % и увеличение на възнагражденията на педагогическия персонал средно с 20 %.

Общо приходите от здравноосигурителни вноски и неданъчни приходи за 2020 г. са разчетени с ръст от 265,7 млн.лв. спрямо приетите със Закона за бюджета на НЗОК за 2019 г.

„Бюджетът ще бъде разгледан следващата седмица в Министерски съвет, но при всички случаи мога да заявя, че ръстът на разходите за здравеопазване ще бъде около 500 млн. лв. Само ръстът на средствата, предвидени за НЗОК е около 395 млн. лв. Ръст има и в бюджета на министерството, чрез който ще се осигури устойчивост на допълнителните разходи, които бяха направени от правителството през тази година“, каза днес в Добрич министърът на здравеопазването .

От проекта на бюджета, с който Zdrave.net разполага, става ясно, че НЗОК предлага за медицински дейности да бъдат отпуснати 2 838 282 600 лв. От тях за първична извънболнична медицинска помощ – 244 млн. лв. или 19 млн. лв. повече в сравнение с 2019 г.; за специализирана извънболнична медицинска помощ (вкл. за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение) – 264,7 млн. лв. или 14 млн. лв. повече, за медико-диагностична дейност – 94,3 млн. лв. или 4,3 млн. лв. повече,

за болнична медицинска помощ – 2 235 282 600 лв.;

за дентални дейности 179, 8 млн. лв.

От Касата смятат, че за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната трябва да бъдат отпуснати 677,3 млн. лв., като в това число влизат и лекарствени продукти, назначени с протокол, за които се извърша експертиза, на обща стойност 365,156 млн. лв. За лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания, в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги се отпускат 466,6 млн. лв., което е ръст от 80 млн. в сравнение с бюджета от миналата година. За лекарствени продукти по списък за базова терапия на онкологични и онкохематологични заболявания, коагулопатии и други редки заболявания с разнородни характеристики – 99,9 млн. лева, за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ – 110 млн. лв., а за други здравноосигурителни плащания за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност по проекта за 2020 г. са разчетени 70 094 200 лв.
Според мотивите към проектобюджета очакваният брой пациенти за 2020 г.

за болнично лечение с медицински изделия са 40 000 здравноосигурени лица

Разширява се техния достъп до прилагани в условията на болнична медицинска помощ медицински изделия, като интрамедуларни титаниеви заключващи пирони на бедрена кост, рамена кост и тибия; саморазгъваща се биологична протеза за изцяло безшевно позициониране, изработена от телешки перикард; система за стимулация на n. vagus за лечение на медикаментозно-резистентна епилепсия. Кардиовертердефибрилатори ще бъдат реимбурсирани за около 300 здравноосигурени лица с риск от внезапна сърдечна смърт.

През 2020 г. продължава засиленият контрол върху предписването и отпускането на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели чрез въведения алгоритъм за определяне на реда и начина на извършване на проверки.

Механизмът за контрол върху разходите, който ще се прилага през 2020 г. е

договарянето от НЗОК на отстъпки за всички лекарствените продукти

от Позитивния лекарствен списък и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, съгласно който се възстановяват надвишенията на годишните стойности по отделните групи лекарствени продукти.

Заложените по проектозакона средства за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни са в общ размер на 1 353,8 млн. лв. или 126 млн. лв. повече в сравнение с 2019 г.

По отношение на медицинската помощ, оказвана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност, в проекта е записано, че осигурените в една държава членка на ЕС лица, при престой или пребиваване на територията на друга държава членка, следва да получат същите обезщетения в натура (медицинска помощ от публичния здравноосигурителен пакет), както осигурените граждани на държавата по престой или пребиваване, и по реда, определен в местното национално законодателство-принцип на равното третиране. По аналогичен начин са уредени и правата на граждани, осигурени в държави извън ЕС, с които България има влезли в сила международни договори за социално осигуряване, включващи в обхвата си здравно осигуряване. Разпоредбите изискват да се спазва равно третиране на българските здравноосигурени лица, осигурени в държавите от ЕС и в държавите, с които България има международни договори. Със средствата от 70,1 млн. лв. в проекта на закона за бюджета за 2020 г., се цели

намаляване на задълженията към другите държави

по реда на правилата за координация на системите за социална сигурност.

С проекта се уреждат и плащанията от НЗОК на медицинските изделия, помощните средства, приспособленията и съоръженията за хората с увреждания. Те ще бъдат финансирани чрез трансфери от Министерството на здравеопазването, Агенцията за социално подпомагане и по реда на системите за координация за социална сигурност.

Припомняме, че Надзорния съвет на Касата поиска отлагане на тези плащания с 1 година. Идеята беше изделията, помощните средства, приспособленията и съоръженията за хората с увреждания да продължат да се покриват от Социалното министерство до 1 януари 2021 г., а след тази дата тези разходи да се покриват от МЗ и НЗОК.  МЗ обаче отхвърли това предложение и в крайна сметка НЗОК ще поеме дейността от 1 януари 2020 г.

В проекта за бюджета е записано, че се разширява кръгът на субектите, на които НЗОК заплаща за медицински изделия. За медицинските изделия, прилагани в болничната медицинска помощ се предвижда да бъдат заплащани освен на изпълнители на болнична медицинска помощ и на производители или търговци на едро с медицински изделия /техни упълномощени представители. С регламентиране заплащането на производители на медицински изделия или търговци на едро за част от групите медицински изделия се очаква постигането на предвидим и контролируем разход за НЗОК.

139,222 млн. лв. са заложени в резерва на НЗОК, което представлява три на сто от сумата на приходите от здравноосигурителни вноски и трансферите за здравно осигуряване. В хода на 2020 г. с тези средства се  предвижда да се гарантира устойчивост и ритмичност на здравноосигурителните плащания.

468×60 – bottom

Подобни

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

728×90 – bottom