Зеленоуста мида (Perna canaliculus) в терапията на възпалителни ставни заболявания

Зеленоуста мида (Perna canaliculus) в терапията на възпалителни ставни заболявания
468×60 – top

Брой 10/2016

Ас. Л. Маринов, гл. ас. Ю. Войников, доц. д-р И. Николова
Фармацевтичен факултет, Медицински университет – София

Perna canaliculus принадлежи към клас Bivalvia, тип Mollusca семейство Mytilidae. Род Perna съдържа зелени и кафяви миди, локализирани основно в южното полукълбо, но също се откриват и в Северна Африка и по северния бряг на Южна Америка. Три вида от род Perna са добре проучени: P. viridis (Азиатска зелена мида), намираща се в Индо-Пасифика, P. perna (кафява или камениста мида), откриваща се в Атлантическия океан и P. canaliculus, която е ендемична само във водите на Нова Зеландия. С търговска цел се отглежда във ферми от началото на 1970 г. P. canaliculus се различава от другите миди по светлозелената ивица около задния вентрален и във вътрешния ръб на черупката. P. canaliculus е най-добре проучената за медицински цели. Разработени са препарати на нейна основа за лечение на артралгия при хора и животни. Изследва се като допълнителна терапия при лечението на ревматоиден артрит, астма и оплаквания от страна на гастроинтестиналния тракт. P. canaliculus се произвежда в Нова Зеландия, като лиофилизиран екстракт от месестата част на мидата, като тотален екстракт с премахната липидна фракция и като концентриран липиден екстракт. Отглеждането на мидите до пълна зрялост е дълъг двегодишен период.

Хранителни вещества в P. canaliculus
Тоталния екстракт от P. canaliculus съдържа комплекс от около 70 % протеини, 5 – 15% въглехидрати, 5 – 15% глюкозаминогликани (включително хондроитин сулфат и хепарин), 3 – 5 % липиди, 5 % минерали и 0,5 – 4 % вода. Също така съдържа и витамин А, Д3, Е и Б12. Концентрираният липиден екстракт съдържа фракции от различни класове мастни киселини: стеролови естери на холестерола, демостерол/брасикастерол, триглицериди, свободни мастни киселини, стероли и фосфолипиди. Тежки метали, които акумулират във водата като арсен, меркурий, кадмий и олово също могат да бъдат открити в тоталния екстракт, поради филтриращата функция на мидите, поради което съдържанието на тежки метали се следи стриктно. Водите, в които растат и се събират мидите се мониторират седмично за съдържание на биотоксини. Не съществуват точни изисквания към доставчиците на суровия материал, което може да доведе до вариация в съдържанието на активни вещества и стабилност на суровия материал. Установено е, че температурата на водата и сезона, в които се берат мидите оказват влияние върху съдържанието на биоактивни вещества в екстракта.

Ефекти на P. canaliculus
Проучванията към употребата на P. canaliculus за артритни състояния започва през 1960-те години, с цел търсене на нови биоактивни вещества от морски организми, включително и P. canaliculus за лечение на рак. По време на изследванията екстракта от P. canaliculus не е проявил значими резултати при лечението на рак, но е забелязано, че пациенти, страдащи от рак и артрит едновременно докладвали по-слаба болка, по-слабо сковаване и подобрена подвижност. Също така е наблюдавано, че при местно население на Нова Зеландия, живеещо по бреговете и в чиято диета P. canaliculus заема основно място в диетата, има по-малко инциденти от артрит, в сравнение с тези, живеещи във вътрешността. Въз основа на тези наблюдения учените насочват изследванията за проучването на противовъзпалителните свойства на различни екстракти и фракции от P. canaliculus. Редица проведени клинични проучвания докладват както положителни, така и отрицателни резултати. Едва през 1986 г., новозенландските производители започват да произвеждат стабилизиран екстракт чрез използването на 3% тартарова киселина (хелатор на тежки метали и антиоксидант), което води до подобряване на активността. Съвременните изследвания сочат, че противовъзпалителната и имуномодулиращата активност се дължат на протеините или протеинова макромолекула в екстракта. В първоначалните изследвания се е считало, че активната субстанция е в липидната фракция.

Липидната фракция от водния екстракт се получава при висока температура, чрез което се деактивират ензими, като фосфолипазите и липооксигеназите, които разграждат липидните компоненти. Стабилизираната липидна фракция проявява значителни антиастматични свойства. Липидната фракция е била изследвана и за противовъзпалителна активност, като са измервани серумните възпалителни маркери, като TNF-α IL-β, но резултатите нямат сигнификантна значимост.

Концентрираният липиден екстракт на P. canaliculus съдържа пет основни липидни класа – стеролови естери, триглицериди, свободни мастни киселини, стероли и фосфолипиди. Съдържанието на мастни киселини и стероли в миденото месо се променя в зависимост от температурата на водата, в която растат, както и от диетата им. В концентрирания липиден екстракт се съдържат около 90 мастни киселини, като най-застъпени са омега-3 мастните киселини – около 40%. От тях дезоксихексаеновата киселина (DHA) и ейкозапентаеновата киселина (EPA) представляват около 84% от омега-3 мастните киселини. Свободните мастни киселини и отчасти триглицеридите имат свойството на инхибират разпада на арахидоновата киселина и съответно проявяват противовъзпалителна и антиастматична активност. Антиастматичните ефекти на стабилизиран липиден екстракт, съдържащ 72 мг EPA и 48 мг DHA са доказани в две малки двойно-слепи, рандомизирани, плацебо-контролирани клинични проучвания.

Липидната фракция на екстракта има синергичен противовъзпалителен ефект при комбинирането и с НСПВс, prednisone и pentoxifylline при експерименнтални модели с плъхове. Когато се прилага в комбинирана терапия при адювант-индуциран артрит ефектът е по-добър в сравнение с монотерапията. Тоталният екстракт също демонстрира подобен синергичен противовъзпалителен ефект когато се комбинира с prednisone или meloxicam. Едновременното приемане на двата екстракта с НСПВс и стероиди води до намаляване на дозата им, а също и до предпазване на гастроинтестиналния тракт от улцерогенния ефект на нестероидните противовъзпалителни и стероидите. Стабилизираният тотален екстракт намалява стомашните лезии в по-голяма степен при едновременното му прилагане с НСПВс, в сравнение с липидната фракция при експериментални модели с плъхове. Противовъзпалителната активност на липидната фракция, изолирана от P. сanaliculus, която е доказана чрез ин-витро анализи, се дължи на намаляване на левкотриените и на циклоксигеназните метаболити.

Фракцията от екстракта, отговорна за терапевтичния ефект при остеоартрит, все още не е идентифицирана.

Съвременните научни изследвания сочат за антибактериална, противогъбичкова, противовъзпалителна, антихипертензивна, антиоксидантна, антитромботична и антикоагулантна активност, които се дължат на биоактивни протеини, пептиди и аминокиселини в месото от различни миди. Единственият биоактивен пептид, изолиран от P. canaliculus, е пернин, съдържащ 497 аминокиселини със сравнително високо съдържание на хистидин и остатъци на аспартинова киселина. Пернин действа като серин протеазен инхибитор, но проявява слаба антитромботична активност.

В хемолимфата на мидата се съдържат и антимикробни пептиди, които я предпазват от вирусни, гъбичкови и бактериални инфекции. Редица богати на цистеин пептиди проявяват изразена бактерицидна активност срещу Грам-положителни (Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus) и Грам-отрицателни (Esherichia coli) бактерии, както и противогъбичкова активност (Neurospora crassa, Fusarium culmorum). Открити са и пептиди с АСЕ инхибираща активност и проявен антихипертензивен ефект в ин-виво животински модели на хипертония.

Дозиране
Оптималната терапевтична доза на тоталния и липидния екстракт все още не е определена. Клинични проучвания са използвали дозов интервал между 1,050 и 3,000 мг/дневно за тоталния екстракт и 210-1,200 мг/дневно за липидния екстракт при остеоартрит и продължителност от 8 до 24 седмици. Доза между 900 и 1,180 мг/дневно от тоталния екстракт и 140 мг/дневно от липидния за ревматоиден артрит с продължителност от 8 – 24 седмици и доза от 300 и 1,200 мг/дневно от липидния екстракт са изпитвани при пациенти с астма с продължителност от 8 седмици. Препоръчителната доза от производителя на P. canaliculus обикновено е 1,500 мг/дневно от тоталния (Seaton®) и 200 мг/дневно от липидния екстракт (Lyprinol®). Редица проучвания сочат, че благоприятни ефекти се наблюдават след 2-4 седмична терапия. Повечето клинични проучвания са с продължителност от 3 месеца.

Докладваните нежеланите лекарствени реакции в клиничните проучвания обхващат както тоталния екстракт, така и липидния екстракт и включват леки оплаквания от страна на гастроинтестиналния тракт (рефлукс, метеоризъм, дискомфорт в епигастриума, задръжка на течности и гадене), главоболие и преходно изостряне на симптомите в коляното. С изключение на тези минимални НЛР, приемът на P. Canaliculus се понася много добре от пациентите. Употребата на P. Canaliculus при хора, алергични към ракообразни, трябва да се избягва. Отравяне с тежки метали е малко вероятно, въпреки това е възможно откриването на биотоксини.

Продукти, съдържащи екстракт от P. сanaliculus

500 mg чист концентрат от новозенландска зеленоуста мида
12 mg гликозаминогликани (GAG)
2-3 пъти на ден по 1 капсула с чаша вода след хранене.

SANCT BERNHARD
Концентрат(71,4%) от зеленоуста мида – 300mg
Коензим Q 10 – 10 mg
Селен – 30µg
Ниацин – 8mg
Пантотенова киселина – 3mg
Витамин В6 – 0,7mg
Витамин В2 – 0,7mg
Витамин В1- 0,55mg
Фолиева киселина – 100µg
Биотин – 25µg
Витамин В12 – 1,25µg.
По 1-2 капсули два пъти дневно преди хранене с чаша вода

Sanct Bernhard
Витамин C – 20 mg
Витамин Е – 3,3 mg
Витамин B6 – 0,68 mg
Фолиева киселина – 66 μg
Витамин B12 – 1 μg
Екстракт от зеленоуста мида – 306 mg
Приемайте по 1 капсула три пъти дневно, препоръчително след хранене за продължителен период от време – най-малко 4 месеца

Dr. Forster
Концентрат от зеленоуста мида (Perna Canaliculus) – 350 мг.
Витамин С – 20 мг.
Витамин Е – 3,3 мг.
Витамин В6 – 0,67 мг.
Фолиева киселина – 66 µg.
Витамин В12 – 0,33 µg.
По 1 капсула 3 пъти дневно. При повишена нужда могат да се взимат и по 2 капсули 3 дневно.

ASCOPHARM
Сух екстракт от новозеландска зеленоуста мида – 350mg
сух екстракт от кора на върба
Л-лизин
3 пъти по 1 капсула дневно, половин час преди хранене.

DOYCH
Колаген хидролизат – 280 mg
Сух екстракт от новозеландска зеленоуста мида – 150 mg
Сух екстракт кора от бяла върба (25% салицин) – 50 mg
2 пъти по 2 капсули дневно със 150-200 ml вода на прием

DOYCH
Сух екстракт от новозеландска зеленоуста мида (Perna Canalicilus) – 350 mg;
Сух екстракт от кора на върба (Salix Alba L.) – 25% салицин – 50 mg;
Витамин С (Ascorbic Acid) – 50 mg.
По 1 капсула 3 пъти на ден, препоръчително половин час преди хранене.

Максмедика
Сух екстракт от новозенландска зеленоуста мида – 100 mg
Колаген хидролизат – 200 mg
Сух екстракт кора от бяла върба (25% салицин) – 50 mg
По 2 капсули 3 пъти на ден с 200 ml вода на прием.
Продуктът подходящ за продължителна употреба.

Максмедика
Екстракт от зеленоуста мида – 500 mg
Екстракт от Гинко билоба – 50 mg
2 до 3 капсули дневно

REDROSE MANUFACTORING Ltd
Монопродукти
Зеленоуста мида 500 мг
по 1 капсула 2 пъти на ден, за предпочитане по време на хранене.
Holland & Barrett

Заключение
Продукти, съдържащи зеленоуста мида са на фармацевтичния пазар от 1970-те години като хранителни добавки за облекчаване симптомите на артрит, след травми и за възстановяване на ставите. Повечето от продуктите представляват комбинация от глюкозамин, хондроитин, MSM и екстракт от зеленоуста мида. Тоталният екстракт от зеленоуста мида Seaton® и липидният есктракт Lyprinol® се произвеждат от различни производители, което допринася за разлика в състава и съответно и ефекта. Към момента няма неоспорими научни доказателства, че екстрактът от зеленоуста мида облекчава артритните симптоми, но клиничните проучвания сочат, че приемът на екстракт от зеленоуста мида намалява нуждата от прием на конвенционалните нестероидни противовъзпалителни лекарства, като намалява техния улцерогенен ефект.

КупиАбонамент

468×60 – bottom

Подобни

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

728×90 – bottom