МЗ преизпълнило приходите си през 2020 г. с 5,5%

МЗ преизпълнило приходите си през 2020 г. с 5,5%

С 5,5% е преизпълнена приходната част от бюджета на Министерството на здравеопазването през 2020 г. Това става ясно от Отчета за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на МЗ за периода. Приходите, помощите и даренията на Министерството по уточнен план са в размер на 43 115 686 лв., а отчетените приходи към 31 декември 2020 г. са общо в размер на 45 493 692 лв.

С 2,2% са преизпълнени приходите от собственост, а с най-голям относителен дял от отчетените приходи са „Нетните продажби на услуги, стоки и продукция“ в размер на 6 241 981 лева. От тях с най-голям принос са центровете по трансфузионна хематология – 4 568 771 лв. и НЦТХ – 1 264 849 лева. С 9,4% са преизпълнени приходите по параграф „Държавни такси”. С най-голям относителен дял от отчетените през периода приходи са приходите реализирани от Изпълнителната агенция по лекарствата, събрани съгласно Тарифа за таксите по ЗЛПХМ в размер на 24 571 467 лева, а втори по относителен дял са таксите, събрани от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето – 4 199 502 лева. От националният съвет за цени и реимбурсиране на лекарствените продукти приходите са 1 443 494 лева.

Глобите, събрани от РЗИ за 2020 г. са на стойност 436 304 лв.; от МЗ-Централно управление – 372 595 лева; от Изпълнителна агенция „Медицински надзор” – 138 050 лева; от ИАЛ – 136 001 лв.; НСЦРЛП – 36 500 лв. и НЦТХ – 20 424 лева. Най-голяма част от постъпилите средства са от издадени наказателни постановления.

Приходите от дарения са на стойност 5 650 633 лева

Планираните разходи по бюджета на МЗ за 2020 г. са в размер на 673 528 929 лева. С корекции по бюджета уточнения план на Министерството към 31 декември 2020 г. е в размер на 1 120 430 315 лева.

Ръстът в разходите между Закона за държавния бюджет и уточненият план е над 66%, което е реакция вследствие на усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID в България. „Предвид опасността за здравето на нацията, се наложи да бъдат предприети редица бързи и целенасочени мерки за преструктуриране на здравната система, най-вече на лечебните заведения за болнична помощ. Реорганизацията на здравната система е най- голямото предизвикателство, пред което се е изправял екипът на Министерството на здравеопазването и страната ни като цяло, а настоящата ситуация на бързо развитие на епидемията, изисква действия, чието своевременно и ефективно изпълнение е от ключово значение за запазване на живота и здравето на нацията“, пише в отчета на Министерството.

Отчетените разходи към 31 декември 2020 г. са общо в размер на 1 107 321 584 лева и представляват 98,83% от общия размер на планираните разходи. От тях за Министерство на здравеопазването – Централно управление са 722 920 012 лева, а за второстепенните разпоредители с бюджет – 384 401 572 лева.

Най-голям относителен дял от общия размер отчетени разходи имат разходите за персонал -295 224 667 лева, включващи разходите за заплати, други възнаграждения и задължителни осигурителни вноски от работодател. Те съставляват 26,66% от общия обем отчетени разходи.

С най-голям относителен дял от общите разходите за издръжка са
отчетените разходи за медикаменти – 366 742 275 лв. или 84,49%

от общия размер на отчетени разходи за издръжка. За осигуряване на ваксини и лекарствени продукти в борбата с пандемията от COVID-19 са разходвани 274 412 718 лв. В мярката са включени и 249 440 000 лв. предоставени с постановления на МС.
От второстепенните разпоредители със средства с най-голям относителен дял са разходите на Центровете за спешна медицинска помощ – 5 198 026 лв.; Държавни психиатрични болници – 2 535 645 лв.; Домове за медико-социални грижи за деца – 1 405 037 лева и Регионалните здравни инспекции – 1 966 137 лв.

Разходваните средства за външни услуги по §§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ към 31.12.2020 г. са в размер на 19 477 136 лева, представляващи 44,87 % от общия размер отчетени разходи за издръжка, от които за Централно управление в размер на 5 821 477 лева и за второстепенните разпоредители с бюджет 13 655 659 лева.

За дейност по реда на Наредба №3 и трансплантации
МЗ е платило за 2020 г. 271 567 581 лв.

Към 31 декември 2020 г. отчетените разходи за Национални програми са в размер на 6 416 563 лева, а за международни програми – 33 407 лева. По Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в Република България 2017-2020 г. – 22 080 364 лв.,  за контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити в Република България 2017-2021 г.- 4 360 833 лв., за подобряване на ваксинопрофилактиката грип 2019-2022г. – 2 816 969 лв.

Отчетената субсидия е в размер на 1 204 175 373 лв. Към НЗОК са предоставени трансфери в размер на (-83 400 000) лева, от които за дейности за здравнонеосигурени лица – 2 265 250 лв., за здравнонеосигурени жени (бременни и родилки) – 5 685 347 лв., разлика в потребителската такса – 14 116 844 лв.

За дейности във връзка е лечение на лица до 18-годишна възраст лева МЗ е разходило през  2020 г. 1 988 409 лева, а за дейности по Закона за хората с увреждания – 12 891 579 лева.

663 889 лв. са предоставени като временна финансова помощ. Това са преведени погасителни вноски от УМБАЛ Александровска ЕАД и МБАЛ Света Анна АД гр. София по предоставен през 2015 г. временен безлихвен заем, съгласно договори. От УМБАЛ Александровска вноските са в размер на 490 741 лв., а от МБАЛ Света Анна-София – 173 148 лв. Средствата са били предоставени през 2015 г. за закупуване на медицинска апаратура и на други дълготрайни активи.

Изплатените допълнителни възнаграждения, във връзка с предотвратяването на разпространението на COVID 19 и лечението му през 2020 г. са в размер на 59 073 083 лева.

Към 31 декември 2020 г. държавните болници са
генерирали общ размер на просрочените задължения

в размер на 86 657 хил. лв., при отчетени към 31.12.2019 г. – 90 331 хил. лв.

Просрочените задължения към доставчици на лекарствени продукти са в размер на 34 149 хил. лв. при отчетени просрочени задължения за предходната година – 30 050 хил. лв., за медицински изделия – 24 966 хил. лв. при отчетени просрочия през 2019 г. 27 455 хил. лв.

Общинските болници към 31 декември 2020 г. са генерирали просрочени задължения в размер на 28 161 хил. лв. при отчетени за 2019 г. – 32 328 хил. лв. За лекарствени продукти и медицински изделия те са в размер на 10 007 хил. лв. при отчетени през 2019 г. 12 571 хил. лв.

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

728×90 – bottom