Брой 7/2020

3.00лв.

Централна тема в този брой на списание GP News е офталмология.

Началото на броя започваме със статия от акад. д-р П. Василева, д.м.н., д-р Й. Кирилова, СОБАЛ “Акад. Пашев” – София, на тема:

„Агресивно поведение при болни с напреднали глаукомни промени“.

Следващата авторска статия е с акцент диабетна ретинопатия, автори: д-р Д. Косева, проф. д-р З. Златарова, д.м.н., Катедра по „Очни болести и зрителни науки“, МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна.

По актуалната тема за COVID-19 сме публикували две статии – „COVID-19 и очната симптоматика“ и „Работа в очна болница в условията на COVID-19“.

В броя сме включили и полезна статия за дакриоцистит в детска възраст, автор: доц. д-р А. Попова, д.м., Детски очен кабинет, УМБАЛ „Александровска“, МУ – София.

Темата на броя продължаваме със следните статии: Рискови фактори за поява и влошаване на тиреоид-асоциираната офталмопатия; Корекция на рефракционни аномалии при катарактна хирургия; Лечение на диабетния макулен едем; „Кортизонова“ глаукома; Очна токсоплазмоза; Връзка между глаукома и хиперлипидемия, захарен диабет и хипертония; Алергични конюнктивити; Двустранен алергичен конюнктивит, предизвикан от антиглаукомни капки; Фактори, оказващи влияние върху развитието на ретинопатията на недоносеното; Синдром на червеното око – диференциална диагноза, причини, лечение; Псевдоексфолиативна глаукома – диагностика и поведение; Системни странични ефекти на Циклопентолат 1% колир за очно приложение; Епидермален сфинголипиден реостат – нова биохимична концепция.

В рубриката „За практиката“ сме включили статия за приложението и ползата от Imunobor Protect Zinc за клиничната практика в условията на пандемия от COVID-19, автор: д-р К. Атанасова, оториноларинголог, УМБАЛ „Д-р Георги Странски” – Плевен.

В броя сме публикували хипотетичен тест по клиничен случай – Хронична фаза на хронична миелоидна левкемия (CP-CML): започване и спиране на терапията (продължение от бр. 6/2020).

Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

Допълнителна информация

Тегло 0.170 кг