Успех ли е многоплодната бременност след АРТ?

Успех ли е многоплодната бременност след АРТ?
468×60 – top

Брой 2/2011

Д-р Таня Тимева
Специализирана АГ болница ”Д-р Щерев”

Честотата на многоплодните бременности значително се е увеличила през последните 15 години, най-вече поради наличието и широкото използване на индуциращи овулацията медикаменти и методи за асистирана репродукция.Multiple gestations now comprise 3% of all pregnancies, and twins comprise 25-30% of deliveries resulting from ART. Многоплодни са 3% от всички бременности към момента на раждане, а в популацията, лекувана за стерилитет, този процент е доста по-висок – 25-30%, в резултат на използвани методи на асистирана репродукция (вътрематочни инсеминации, IVF, ICSI). Significant maternal and neonatal effects are felt from this increase in multiple births. Важно е да се отбележи, че приблизително две трети от многоплодните бременности завършват с раждане на едно живородено дете поради спирането на развитието на втори ембрион или плод в различни срокове на бременността.

При вътрематочните инсеминации, в резултат на индукция на овулация, е възможно да се образуват повече от един фоликул при пукването, на който се увеличава рискът от многоплодната бременност. При IVF и ICSI методите се провежда контролирана овариална хиперстимулация – с цел оптимален добив на яйцеклетки. Продължителното култивиране и селекция на получените ембриони е задължителен етап от прилагането на асистирани репродуктивни технологии (АРТ). Броят на трансферираните в маточната кухина ембриони се определя индивидуално и зависи от много фактори: възраст на жената; качество на ембрионите; поредност на опита; причини за стерилитет и др. За позволения брой трансферирани ембриони в различните европейски държави съществуват нормативни разпоредби, които са част от законодателството и са съобразени с финансирането на процедурите. У нас този въпрос е регламентиран в Наредба №28 от 20.06.2007 г. на Министерство на здравеопазването.

Важно е да се знае, че по принцип многоплодната бременност е високорискова както за майката, така и за плодовете. Майчината заболеваемост и смъртност е увеличена в сравнение с тази при едноплодна бременност поради преждевременно раждане, перинатални кръвотечения, инфекции на пикочните пътища, предизвикани от бременността хипертонии и други изброени по-долу: Approximately two-thirds of twin pregnancies end in a single birth; the other embryo is lost from bleeding, is absorbed within the first 10 weeks of pregnancy, or becomes mummified (fetus papyraceous).

Майчини рисковете, свързани с многоплодна бременност:

– Miscarriage спонтанен аборт;
– Hemorrhage кръвоизлив;
– Pregnancy induced high blood pressure Hypertonia gravidarum;
– Pre-eclampsia occurs three to five times more frequently прееклампсия (3-5 пъти е по-честа при многоплодната бременност);
– Diabetes диабет;
– Anemia анемия;

Polyhydramnios (excessive amounts of amniotic fluid that surrounds the fetus) полихидрамнион;
Caesarean section is often needed in twin pregnancy, and almost always required for triplets or more родоразрешение чрез Цезарово сечение;
Prolonged hospitalization resulting in higher cost of medical care продължителна хоспитализация, водеща до увеличаване разходите за медицинско обслужване.
От друга страна е налице по-голям риск от перинатални усложнения и той е пропорционален на броя на плодовете при многоплодните бременностти. Перинаталната смъртност на близнаците е 3-4 пъти по-висока, в резултат на генетични и структурни аномалии, недоносеност, хипоксия и травми. Това е особено подчертано при монозиготните близнаци. Дори двуплодните бременности все по-често се приемат като сериозно усложнение от АРТ за двойката, за новородените и за обществото като цяло.
Fetal complications associated with multiple pregnancyУсложнения при плодовете, свързани с многоплодна бременност.

Preterm delivery. Преждевременно раждане. The average length of a pregnancy is 39 weeks for a single pregnancy, 35 weeks for twins and 33 for triplets.Средната продължителност на бременността при един плод е 39 г.с, 35 г.с при близнаци и 33 г.с за тризнаци. Preterm delivery occurs over 50% in twin pregnancy and in 90% of triplets.Преждевременно раждане се случва при 50% от двуплодните бременности и при 90% от триплодните. Делът на близнаци и тризнаци съставлява съответно 7% и 15% These babies are more likely to suffer serious, lifelong, health problems, such as cerebral palsy and disability. от новородените преди навършена 30-та г.с. Тези бебета са по-склонни да страдат от всички усложнения, свързани с недоносеността и през целия си живот имат здравословни проблеми, свързани с ЦНС, дихателна система, зрителни органи и други увреждания. The risk per pregnancy of producing a child with cerebral palsy is 8 times greater in twin pregnancies and 47 times greater in triplet pregnancies than in singleton pregnanci Рискът от раждането на дете с церебрална парализа е 8 пъти по-голям при близнаци и 47 пъти по-голям при тризнаци, в сравнение с едноплодна бременност.

Multiple pregnancies have a four-fold increase in the rate of low birth weight compared to single pregnancy. Многоплодните бременности са с четирикратно увеличен процент на плодовете с ниско тегло при раждане. Рискът от уврежданията е над 25% за бебета с тегло под 1000 грама.
Stillbirth rates and neonatal death rates are higher for multiple pregnancies compared to singletons. Родовите травми са два пъти по-често при близнаци отколкото при едноплодните бременности.

Неонаталната смъртност е по-висока при многоплодна бременност в сравнение с едноплодна For example, for a single birth the incidence is less than 1%, for twins 4.7% and for triplets 8.3%.- при едноплодните е по-малко от 1%, за близнаци – 4.7% и за тризнаци – 8.3%.
Birth defects are twice as common as in single birth.В заключение може да се каже, че многоплодната бременност предполага евентуален повишен риск от възникване на патологични усложнения, поради което е добре нейното проследяване и провеждане на самото раждане да се проведе в специализирана клиника с модерна апаратура от отлично подготвени специалисти.

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

728×90 – bottom