Aнатомия, макроморфология и честота на зъби със свръхбройни корени

Aнатомия, макроморфология и честота  на зъби със свръхбройни корени
468×60 – top

Брой 2/2013

Доц. д-р Е. Ботева, д-р Д. Караяшева, д-р М. Маринова
Катедра по Консервативно зъболечение,
Факултет по Дентална медицина, МУ – София

Известна от литературата е съпоставимостта между размерите на коронката на зъба и коронковата зъбна пулпа в млада възраст, както и възрастовата промяна свързана с редукция на размерите на зъбната пулпа (8). Този факт рядко се взима под внимание при ендодонтско лечение, което често е в основата на ятрогенни грешки (12). Особено проблематични са тези промени с оглед на макроморфологията са зъбите с аномалии на корените над 45º. Те представляват до 15 % от всички зъби, в зависимост от вида им. Тези факти представляват сериозни предпоставки за затруднения при ендодонтски лечения (9,10,11,12).

Много бегло е засегнат в литературата въпроса за честотата и анатомията на молари със свръхбройни корени. Според Ingle вариациите на разклонени корени на втори горен премолар се срещат, нищо обаче не се споменава относно вариациите в анатомията на горните и долни молари (8).
Wetzel разглежда вариетети на горният първи премолар с три корена, не описва горни молари с четири корена, освен трети молари (13). Долни първи молари с три корена обаче е споменато , че съществуват и че са “по-постоянни по форма” от горните.
У нас тези въпроси не са засегнати в научната литература (1,2,3,4,5). В 1976 Русков и колектив описват анатомията по групи зъби с известни неточности, касаещи горните втори молари и изключващи вариациите в бройките на корените (6). В това учебно помагало все пак е описана разновидност с четири корена на третите горни молари – мъдреци.
Друг съществен проблем е разкриването на пулпната камера на зъби с напълно или частично разрушени зъбни коронки, свръхбройни корени и впоследствие възстановяването им при коренови извивки и аномалии в средната и коронарна трета.

За съжаление по тези важни за правилното прилагане на ендодонтията въпроси почти не се пише. За период от 15 години има само 8 публикации общо по тези въпроси. Пет от изследванията са in vitro с много голяма вариабилност на бройката случаи от 5 зъба до 700 коренови канала ( КК ) и със закривявания на корените описани само в три от случаите от 20º до 75º (9,10). Различия в размерите на пулпната камера са търсени само в две от изследванията и в едно са регистрирани такива при “ млади ” и “ стари ” зъби (7,8).

ЦЕЛ: на настоящото изследване е да установи честотата и да изследва макроморфологията на молари със свръхбройни корени.

МАТЕРИАЛ И МЕТОД:

Зъби: в изследването са включени 620 естествени екстрахирани молара с 1346 корена. Всички зъби са от един и същ географски район, със завършена минерализация и кореново развитие и са почистени от налепи и зъбен камък.
Бройките корени: са изследвани под лупа х 5 и при наличие на свръх бройни корени е изследвано тяхното местоположение, извивки, дължини, орифициуми, брой и разположение.
Кореновите канали: брой, разположение и дължини са изследвани рентгенографски на сегментни снимки по Dick. Измерени са отклоненията на корените в апикалната и средна трета, на всички 1346 корена, считано от аксиалната ос на съответния зъб. Отклоненията са отчетени при стойности по-големи от 25 – 30 º.

РЕЗУЛТАТИ: Открити са 8 горни първи молара с 4 корена, 6 долни молара с по 3 корена и един долен молар с четири корена. Тези общо 15 молара със свръхбройни корени представляват 2,4% от всички изследвани зъби.

ДИСКУСИЯ:

Допълнителният корен, не винаги се визуализира на сегментни рентгенографии по Dick. При добра визуализация основен проблем при зъбите със свръхбройни корени е липсата на синхрон в броя на корените и кореновите канали, което може да заблуди и сравнително опитни ендодонти, които в търсенето на КК да стигнат до неприятни перфорации и ятрогенни екстракции.
Оказва се, че тези зъби не са така рядко срещани и представляват 2,4% от екстрахираните молари.
Както става ясно от снимката 100% от тези зъби имат сложни извивки най-малко на един от корените. Друг съпътстващ проблем може да бъдат напълно или частично разрушени зъбни коронки, поради което, разкриването на пулпната камера и възстановяването им при коренови извивки и аномалии в средната и коронарна трета става изключително трудно (11,12). При такива зъби успешното фиксиране на фабрични метални циментиращи и завинтващи се радикуларни щифтове е много трудно или невъзможно. Тези факти налагат много внимателен подход при щаденето и запазването на всички налични ТЗТ.

ИЗВОД:

Зъбите със свръх бройни корени са 2,4% от екстрахираните молари имат индивидуални вариации в анатомията на ендодонта и представляват сериозно лечебно предизвикателство, изискващо специализирана ендодонтска помощ.

БИБЛИОГРАФИЯ:

1. Ботушанов П. Ендодонтия – теория и практика 1998, Автоспектър, Пловдив, 401 – 418
2. Дачев Б. и кол. Ръководство за практически упражнения по пропедевтика на терапевтичната стоматология. 1990, Медицина и физкултура, София 47-48
3. Ендодонтия 2002, под редакцията на Б.Инджов, Медицинско издателство Шаров
4. Йорданов Б., И.Йончева Ръководство за практически упражнения по пропедевтика на протетичната стоматология. 2000, Медицина и физкултура, София
5. Маслинков Д. Ръководство за практически упражнения по пропедевтика на детската стоматология. 1989, Медицина и физкултура, София
6. Русков Р., Ч. Ликов, Е. Евтимов Ръководство за практически упражнения по пропедевтика на ортопедичната стоматология 1976, Медицина и физкултура, София, 6 – 26
7. Bjorndal L., Carlsen O, Thuesen G, Darvann T, Kreiborg S. External and internal macromorphology in 3D- reconstructed maxillary molars using computerized X-ray microtomography.Int.Endod.J, 1999, 32, 3-9
8. Ingle J.I., Taintor J.F. Endodontics. 3 rd. edd. Philadelphia, 1985
9. Nagy C.D., J Szabo, J. Szabo. A mathematically based classification of root canal curvatures on natural human teeth. JOE, 1995, 557 – 560
10. Schafer E., Diez C, Hoppe W, Tepel J. Roentgenographic investigation of frequency and degree of canal curvatures in human permanent teeth., JOE, 2002, Mar.3, 211-6
11. Schneider S.W. A comparison of canal preparations in straight and curved root canals. Oral Surg. 1971, 32, 271 – 5
12. Wilcox LR, Swift ML. Endodontic retreatment in small and large curved canals. JOE, 1991, 17, 7, 313-5
13. G. Wetzel Анатомия хистология и ембриология на зъбите. Зъби и съзъбие. Превод Д. Станишев, 1947, Алма Матер, книга 4

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

728×90 – bottom