Етични норми

Етични норми за публикуване на материали в списание GP News

 • Авторите гарантират, че представят за публикуване собствени разработки, а ако са използвали чужди данни и/или текст, това е посочено чрез цитиране.
 • Съблюдава се стриктното спазване на авторското право – текстове с над 10% дословно повторение на чужда публикация се връщат за преработка.
 • Повторното публикуване на един и същ научен труд в периодично издание е допустимо само под формата на вторична публикация, отразяваща данните на първичната, на която изрично се позовава.
 • Кореспондиращият автор декларира, че материалът не е публикуван досега, освен като резюме на съобщение, изнесено на научна проява, и не е предложен за публикация другаде.
 • Всички изследователи, които имат принос към концепцията и изпълнението на научното изследване, следва да бъдат посочени като съавтори.
 • Отговорният автор има грижата да се спазят критичните бележки и препоръките за корекция от рецензирането.
 • Желателно е декларирането на липса на конфликт на интереси.
 • Етичните норми за изследвания и публикуване следват политиките, подробно описани в:

  https://www.elsevier.com/about/policies/publishing-ethics

  https://allea.org/allea-european-code-of-conduct-for-research-integrity-2017-digital_bg_final