За автори

За авторите

Списание GP News е специализирано медицинско издание. Материалите в него се подготвят от водещи наши и чуждестранни специалисти. В изданието се публикуват авторски статии от различни области на медицината, очертаващи новостите и последните тенденции в развитието на науката и практиката – за да бъдат интересни и полезни на читателите ни, общопрактикуващи лекари, фармацевти, лекари от болници и медицински центрове, студенти и преподаватели в медицинските университети и др.

За добрата информираност на нашата аудитория във всеки брой даваме информация за предстоящи научни събития, конгреси и симпозиуми както в България, така и в чужбина и др.

Главната ни цел е текстовете в списанието да бъдат полезни в практиката на нашите читатели, да ги подпомагат в качествената грижа за пациентите.
Текстовете в списанието са оригинални статии от утвърдени специалисти, подготвени специално за GP News. В него намират място резултати от клинични проучвания, анализи, обзори и мнения за използваните в практиката нови медикаменти.

Изисквания към авторите, които желаят да предоставят материал за публикация в списание GP News

 • Приемат се за публикуване: оригинални статии, обзори, клинични случаи, реферати, рецензии, кратки научни съобщения (писма до главния редактор и др.), като първите три жанра са обект на рецензиране (със стандартизирани формуляри), а останалите подлежат на експертна преценка от страна на редколегията.
 • На първата страница последователно се изписват: заглавието на статията, инициалите и фамилното име на автора – на български и на английски език.
 • След заглавието се поставя резюме на български и резюме на английски език, съответно озаглавени.
 • Резюмето трябва да съдържа в синтезирана форма достатъчно информация относно съдържанието на статията и да бъде с обем до 200 думи.
 • Посочване на ключови думи – използват се за тематично категоризиране на статията в базите данни и за съответно търсене при справки. Ключовите думи за всеки вид публикация трябва да са между 3 и 8 на брой, като могат да бъдат единични думи или кратки словосъчетания, общоприети в конкретната област на познание.
 • На последната страница се дават пълното име и точният адрес (вкл. електронен) на автора.
 • Таблиците и фигурите трябва да са номерирани поред, като се представят на съответното място в текста. Заглавието на фигурите е под тях, а тези на таблиците – отгоре.
 • Текстовете и таблиците се предават в електронен ръкопис (на носител или в електронно писмо) на български език, изработен с текстообработваща програма Word (версии 97-2003), разширение .doc, със стандартен шрифт Тimes New Roman, 12 pt.
 • Фигурите се предават във формат .pdf, .eps, .tif или .jpg. Освен вмъкнати (insert) в електронния текст, фигурите трябва да се предоставят и като отделни файлове.
 • Обемът на статиите не трябва да надхвърля 12 стандартни страници (до 30 реда, 60-66 знака на ред, формат А4).
 • Уточнените предварително с редакцията публикации се предават до 20-то число на текущия месец – за да излязат от печат в първата седмица на следващия месец.
 • Всеки постъпил материал е съобразен с темите от годишния план на списанието и се рецензира от 2-ма независими експерти.

Тематика

Всеки брой на GP News е с водеща, централна тема и подтеми. Той винаги е обогатен с актуално интервю с националния консултант в съответната област от медицината, дадено специално за изданието.

Теми на броевете за 2022 г.

 • Януари
  Неврология и Психиатрия
 • Февруари
  АГ и Неонатология
 • Март
  Педиатрия
 • Април
  Гастроентерология
 • Май
  Кардиология
 • Юни
  Дерматология
 • Юли
  Офталмология
 • Август
  Ендокринология
 • Септември
  Ревматология
 • Октомври
  Урология и нефрология
 • Ноември
  УНГ
 • Декември
  Пулмология

Авторите и екипът на GP News се стремят да бъдат полезни в еднаква степен както на лекарите, така и на фармацевтите. Ако смятате, че имате статия, подходяща за нашето списание, станете наш автор.
Свържете се с нас на тел. 02/ 9156 105 или e-mail – contact@gpnews.bg