За нас

GP News – Новини за общопрактикуващия лекар
За да сте сигурни, за да сте информирани!


Какво е GP News?


Връстник на GP практиката у нас
Единственото специализирано издание за общопрактикуващи лекари
12 месечни книжки на жизненоважни за практиката ви теми

От 2000 г. списание GP News е в ръцете на медицинската и фармацевтична общественост. Адаптирано към професионалните интереси на аудиторията, изданието предоставя актуална, достоверна и практическа информация в областта на клиничната медицина, новите лекарствени средства, здравното законодателство, икономика на здравеопазването и здравното осигуряване. GP News отразява новостите в областта на медицината и фармацията по света и информира за предстоящи и проведени медицински форуми, конгреси и квалификационни курсове.

Екипът на GP News се състои от редактори и специалисти с медицинско образование. Предпечатна подготовка и дизайн се извършва от екипа на рекламната агенция Трибест.

Списанието излиза един път месечно с тираж 4000 броя в многоцветен печат. Разпространява се чрез абонамент и свободна продажба на територията на цялата страна. При изчерпване на количествата от даден брой редакцията издава репринт по желание на читателите или фирмите рекламодатели.
Списанието приема за печат безплатно научни трудове от всички области на медицината, представляващи интерес за общопрактикуващите лекари и специалистите, работещи в сферата на здравеопазването. С приоритет се ползват оригиналните научни разработки – статии, обзори и кратки съобщения.
Списанието е включено с идентификационен код (ISSN) в международната система за регистрация на периодичните издания. Реферира се в базата данни „Българска медицинска литература“.

Печатно издание: ISSN 1311-4727
Онлайн издание: ISSN 2815-3308

Броеве от списание GP News се съхраняват от Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, както и от Централната медицинска библиотека към МУ – София.

Главен редактор – задължения

 • Носи отговорност за всички публикации в списанието. Негово задължение е да се стреми да посрещне нуждите на читателите и авторите и да се стреми да подобрява непрекъснато научното равнище на материалите, които се публикуват.
 • Оценява ръкописите изключително въз основа на техните научни качества.
 • Отговаря за управлението на конфликтите на интереси между служители, автори, рецензенти.
 • Предприема всички стъпки, за да осигури прозрачност на издателския процес.
 • Редовно актуализира изискванията към авторите, по какъв начин те трябва да подготвят своите ръкописи за депозиране в редакцията. Тези изисквания се актуализират на интернет страницата на списание GP News.

Редакционен съвет – задължения

 • Оценява представените материали въз основа на техните научни достойнства, независимо от раса, религия, пол, сексуална ориентация, етническа принадлежност и политически възгледи на авторите.
 • Няма право да обсъжда представените материали с трети лица, освен с рецензентите, издателя и автора.
 • Взема решение за публикуване по предложение на главния редактор.
 • Реагира своевременно и без излишна забава във всички случаи на получени сигнали за неетично поведение, включващо плагиатство, некоректно цитиране, манипулиране на данни и резултати. Вследствие може да се стигне до оттегляне на ръкописа или, ако вече е отпечатан, до публикуване на установените етични нарушения.

Рецензенти – задължения

 • Всяка статия се рецензира от двама независими експерти (двойно-сляпо рецензиране) чрез независим процес на рецензиране.
 • Прецизната работа на рецензентите е в основата на вземането на решения на редакционната колегия за публикуване. Коментарите и препоръките на рецензентите могат да подобрят качеството на ръкописите.
 • Всеки рецензент, който не се чувства достатъчно компетентен в научната област на предложения му ръкопис или е затруднен да представи рецензията в очакваните срокове, трябва незабавно да уведоми главния редактор, че се отказва от рецензиране.
 • Рецензентите трябва да спазват принципа за поверителност и да не обсъждат с трети лица каквато и да е информация, свързана с предложения им ръкопис.
 • Рецензията трябва да се подготви безпристрастно и обективно. От рецензентите се очаква да изразят своето становище компетентно, ясно и с достатъчно аргументи.
 • Рецензентите трябва стриктно да следят за коректно цитиране и използване на данни и източници. Установяването на значителна близост между рецензирания ръкопис и публикувана вече статия изисква своевременно уведомяване на главния редактор.
 • Рецензентите трябва да се въздържат от рецензиране при възникване на конфликт на интереси на основата на професионални, лични, финансови и други обвързаности с автора.