МЯСТОТО НА ЛЕКАРСТВОТО КАНЕФРОН В КОМПЛЕКСНАТА ТЕРАПИЯ НА ПИКОЧНАТА ЛИТИАЗА

МЯСТОТО НА ЛЕКАРСТВОТО КАНЕФРОН В КОМПЛЕКСНАТА ТЕРАПИЯ НА ПИКОЧНАТА ЛИТИАЗА
468×60 – top

Брой 4/2011

Емил Себан, Андрей Голеску, Павел Банов
Отделение по хирургична урология и нефрология, Държавен университет по медицина и фармация „Николае Тестемицану”, Молдова

Резюме

Традиционното лечение на пикочната литиаза дава резултат в случаите на малки, необструктивни, неинфектирани камъни в отделителната система, които са за кратко време в пикочопровода и е много вероятно да бъдат отстранени спонтанно.
Лекарствата на билкова основа имат съществено място в лечението на бъбречната литиаза. Тази статия се отнася до изследване на група от 237 пациенти с бъбречно-пикочна литиаза, лекувани в Клиниката по хирургична урология и нефрология на Държавен университет по медицина и фармация „Николае Тестемицану”, републиканска клинична болница, в периода 2008-2009 г. Прегледът на тези пациенти показа, че даването на Канефрон Н при комплексно лечение на бъбречно-пикочна литиаза улеснява спонтанното отстраняване на малки камъни, значително намалява нивото на левкоцитурия, особено свързаната с инфекция на пикочните пътища, и може да бъде използвано за профилактика на пикочна литиаза.

Въведение

Уролитиазата съставлява около 30% от уринарната патология (3) и има важна роля в теоретичната и практическата урология. При нея се отбелязва географско разпределение (1, 2) и висока честота, която продължава да расте. Някои изследователи сочат, че 1-5% от цялата популация имат бъбречно-пикочни камъни.
Особеност на уринарната патология са наличието на малки, неинфектирани ,необструктивни бъбречно-пикочни камъни, които присъстват за кратко време в пикочопровода с вероятност да бъдат спонтанно отстранени. Лечението на тези конкременти включва мерки за естественото им отстраняване, комбинирани с превантивно лечение с цел избягване тяхното образуване или възникването на пикочни инфекции (4, 5, 6).
Традиционното лечение на бъбречно-пикочната литиаза се прилага и предписва широко във всички случаи, когато камъкът не причинява обструкция на пикочните пътища, хидронефротични изменения и когато няма симптоми на пиелонефрит (2).
Нашето наблюдение доказа, че много голяма част (31-95%) от бъбречно-пикочните камъни може да бъдат спонтанно отстранени (7). Това твърдение e потвърдено и от други автори (8, 9, 10).
Специално място в лечението на бъбречната литиаза имат лекарствата на билкова основа, като тяхното прилагане датира от много векове. Въпреки факта, че XX век беше век на стремително развитие на фармацевтичната индустрия и бяха създадени много синтетични лекарства, в някои ситуации лекарствата на билкова основа имат специфични предимства, като например малък риск от странични ефекти, което позволява тяхното приложение за дълго време и при най-различни състояния (11, 12).
При лечението на бъбречна патология се използва широко лекарството на билкова основа Канефрон Ен. Това лекарство е растителен продукт, комбинация от надземните части на червен кантарион, корени от девесил и листа от розмарин. Съставките му имат комплексно действие:

– противовъзпалително
– спазмолитично
– диуретично
– антибактериално
– засилва се действието на антибактериалните лекарства
– улеснява се отделянето на солите на пикочната киселина и се увеличава pH на урината, което предотвратява образуването на конкременти и намалява случаите на повторна поява на бъбречно-пикочна литиаза (11, 12, 13, 14).

Работна задача

Оценяване ефективността на Канефрон Н при употребата му в комплексната терапия на бъбречно-пикочната литиаза.

Средства и методи

Проучването беше проведено с извадка от 237 пациенти с бъбречно-пикочна литиаза, лекувани в Клиниката по урология и нефрология на Държавния университет по медицина и фармация „Николае Тестемицану”, Клинична републиканска болница, в периода 2008-2009 г.
Пациентите бяха разпределени в две групи: една група, на която беше даван Канефрон Ен, и една контролна група.
315 пациенти бяха включени в първата – 81 мъже и 54 жени, на възраст 28-56 години, средно 47 години.
Един от основните критерии за ефективността на терапията беше левкоцитурията.
Левкоцитурия беше открита при 87 (64.4%) пациенти от първата група. В зависимост от местонахождението на конкрементите пациентите бяха разделени в четири подгрупи.

Местонахождение на камъка

Брой пациенти

Среден размер на конкрементите, мм

Група A – камъни в бъбреците (микронефролитиаза)

66

(48.9%)

4.87

Група B – 1/3 камъни, горната част на пикочопровода

21

(15.5%)

3.12

Група C1/3 камъни, средната част на пикочопровода

18

(13.3%)

2.67

Група D – 1/3 камъни, долната част на пикочопровода

30

(22.3%)

2.14

Таблица 1. Разпределение на пациентите от първата група въз основа на локализацията на конкремента

Контролната група включваше 102 пациенти, от които 57 мъже и 45 жени, на възраст между 29 и 61 години, средно на 44 години. Левкоцитурия беше открита при 45 (44.1%) пациенти от контролната група (Таблица 2).

Местонахождение на камъка

Брой пациенти

Среден размер на конкрементите, мм

Група A1 – камъни в бъбреците

36

(35.3%)

4.85

Група B1 – 1/3 камъни, горната част на пикочопровода

24

(23.5%)

3.22

Група C11/3 камъни, средната част на пикочопровода

15

(14.7%)

2.58

Група D1 – 1/3 камъни, долната част на пикочопровода

27

(26.5%)

2.12

Таблица 2. Разпределение на пациентите от контролната група според местоположението на камъните

Лечението на пациентите и в двете групи, включени в изследването, се състоеше в даване на аналгетични, спазмолитични, нестероидни противовъзпалителни лекарства.
На пациентите от първата група освен основните лекарства бяха давани по две дражета Канефрон Ен три пъти на ден.
На пациентите от контролната група бяха давани само противовъзпалителни, аналгетични и спазмолитични лекарства (без Канефрон Ен), като се оценяваше спонтанното отстраняване на конкрементите.
Продължителността на лечението беше от 1 до 10 дни в болницата и 1.5 месеца вкъщи.
Връзката между стойността на pH на урината и видовете литиаза е добре позната. Смята се, че оптималната стойност на ниска киселинност на урината е pH 6.4-6.5. Ако pH на урината е 7.0, има алкална реакция и в такава среда може да се образуват фосфатни камъни. Оксалатни камъни се образуват при урина с pH = 6.0-6.5. При pH = 4.6-5.8 се появяват уратни камъни. Познаването на тези особености е много важно за предотвратяване на уролитиазата. Основната превантивна цел е коригиране pH на урината чрез използването на различни течности, диета, лекарства, фитотерапия и т.н. (15, 16).
Критериите за анализ на откритията бяха: моментът на отстраняване на конкрементите, намаляването на левкоцитурията, увеличаването на диурезата, нормализацията на pH на урината, процентът на усложненията и тяхното отстраняване. За критерии за ефективността на Канефрон Ен бяха използвани моментът на отстраняване на конкрементите, намаляването на левкоцитурията, увеличаването на диурезата, нормализацията на pH на урината (Таблица 3).

Средно pH на урината преди лечението

Средно pH на урината след 1 месец лечение

Изследователска група

5.6

6.4

Контролна група

5.7

5.76

Таблица 3. Средни стойности на pH на урината при двете групи преди и след лечението

Резултати и разяснения

Процентът на спонтанно отстраняване на камъни през първите десет дни на лечението при пациентите от изследователската група, на които беше даван Канефрон, беше очевидно по-голям в сравнение с контролната група и пациентите се нуждаеха от по-малко допълнителни мерки за лечение (Таблица 4 и 5).

Изследователска група

Спонтанно премахване на камъните (първите 10 дни)

Екстракорпорална ударновълнова литотрипсия

Уретероскопии с екстракция

Вкарване на стенд в пикочопровода

Група А

n=66

48

(72.7%)

18

(27.3%)

Група B

n=21

15

(71.4%)

5

(23.8%)

1

(4.8%)

Група C

n=18

12

(66.6%)

4

(22.2%)

2

(11.2%)

Група D

n=30

27

(90.0%)

3

(10.0%)

Таблица 4. Резултати при пациентите от първата група (третирани с Канефрон Ен)

Липсата на левкоцитурия (след 10-дневно лечение) беше установена при 81 (93.1%) пациенти от първата група и при 21 (46.6%) пациенти в контролната група.

Изследователска група

Спонтанно премахване на камъните (първите десет дни)

Екстракорпорална ударновълнова литотрипсия

Уретероскопии с екстракция

Вкарване на стенд в пикочопровода

Група А1

n=36

12

(33.3%)

24

(66.7%)

Група B1

n=24

9

(37.5%)

12

(50.0%)

3

(12.5%)

Група C1

n=15

6

(40.0%)

6

(40.0%)

1

(6.7%)

2

(13.3%)

Група D1

n=27

15

(55.5%)

7

(25.9%)

4

(14.8%)

1

(3.8%)

Таблица 5. Резултати при пациентите от контролната група

Очевидно е, че прилагането на Канефрон Ен в комплексната терапия на бъбречно-пикочната литиаза улеснява спонтанното отстраняване на конкременти независимо от тяхното местоположение. Това се определя от неговото спазмолитично, диуретично, антибактериално и противовъзпалително действие.

Заключения

1. Прилагането на Канефрон Ен в комплексното лечение на бъбречно-пикочна литиаза улеснява спонтанното отстраняване на малки камъни (0.3-0.6 см) независимо от тяхното местоположение.
2. Препаратът Канефрон Ен значително намалява левкоцитурията при пациенти с бъбречно-пикочна литиаза, свързана с инфекция на пикочните пътища.
3. Той повлиява увеличаването на киселинните продукти, включително на пикочната киселина, чрез поддържане на нивото на pH на урината в рамките на 6.2-6.8.
4. Лекарството Канефрон Ен може да се прилага с цел предотвратяване появата на пикочна литиаза.

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

728×90 – bottom