Нов имунодиагностичен тест за ранна диагностика на микобактериалната инфекция и мониторинг на противотуберкулозната терапия

Нов имунодиагностичен тест за ранна диагностика на микобактериалната инфекция и мониторинг на противотуберкулозната терапия
468×60 – top

Брой 2/2000

Д-р Румяна Маркова, дм,
НЦЗПБ, Централна лаборатория по имунология

През последното десетилетие настъпиха съществени промени в клиничното манифестиране, рентгеновия образ и протичането на туберкулозата. Промени настъпиха и в приложението на методите за ранното й откриване. Болните се откриват главно по повод на проявена клинична симптоматика от белодробна или извънбелодробна туберкулоза.

В рутинната диагностична практи­ка на лаборатория „Медиатори на възпалението и имунитета“ в Централната лаборатория по имунология към Националния център по заразни и паразитни болести е въведен нов имунодиагностичен метод за диагности­ка на микобактериалната инфекция с кита QuatiFERON-TB*.

Това е бърз и убедителен кръвен тест за ранно доказване на туберкулозна и атипична микобактериална инфекция и за мониториране на противотуберкулозната терапия.

Клиничните изпитвания, направени върху 3000 индивида в Австралия и САЩ, са показали, че чувствителността на теста е 90%, специфичността му 98%, а корелацията с Манту тес­та е 90%. Тестът е особено полезен в случайте, когато микобактериалната инфекция не може да бъде доказана по друг начин, както и при лица с туберкулинова анергия. Така например резултатите от проучване, направено върху интравенозни наркомани в Бал­тимор САЩ показват, че QuatiFERON-TB* е бил с по-висока чувствителност от Манту теста при диагностициране на туберкулозната инфекция както при HIV-негативни, така и при HIV-позитивни индивиди. Особено важно обстоятелство е това, че с този тест може да се разграничи инфекцията, причинена от МТБ комплекса (М. tuberculosis, М. bovis, М. africanum) от инфекцията, причинена от MAC комплекса (М. avium, М. intracellulare). А други важни предимства на този тест пред Манту теста са мно­го краткото му време за изпълнение и отчитане (24 ч срещу 72 ч), еднократната визита на пациента, и обстоятелството, че с този тест се избягва възможността от странични реак­ции при лица, хиперсензитивни към интрадермално приложение на туберкулинов PPD.

Тестът е лесен и удобен за изпълне­ние
Кои са най-често задаваните от общопрактикуващите лекари въпроси при използване на имунодиагностичния тест QuatiFERON-TB*

1. Кои са клиничните индикации за теста?
• Съмнение за микобактериална ин­фекция (МТБ или MAC)
• Скриниране на високо рискови за развитие на туберкулозна инфекция индивиди.
• Тестиране на индивиди, развиващи странични реакции в отговор на директно приложение на PPD.
• Мониториране на противотуберкулозна терапия.

2. Как се интерпретира тестът? Диагнозата на микобактериалната инфекция се базира на профила на INF отговорите на всеки тестуван ин­дивид, а отговорите към PPD съответстват на имунокомпетентността на дадения организъм в момента на тестуването.

Тестът дава възможност за оценка както на общото ниво на имунна компетентност, така и на специфичния статус на организма по отношение на микобактериалната инфекция.

3. Какви фактори могат да пречат при отчитане на резултатите от теста?
Различни клинични ситуации и/или терапии могат да причинят значителна имуносупресия, която може да доведе до фалшиво-отрицателни резултати, които трябва да се интерпретират внимателно. Те са:

• СПИН
• Септицемия или септичен шок
• Злокачествени хематологични заболявания
• Голяма хирургия
• Химиотерапия
• Стероидна терапия.

4. Може ли QuatiFERON-TB* да разграничи хроничната от острата мико­бактериална инфекция?
Не, но това не се постига и с Ман­ту теста.

5. С какво QuatiFERON-TB* превъзхожда Манту теста?
• По-голяма чувствителност (95% срещу 70% за Манту теста)
• Ранно откриване на микобактери­алната инфекция
• Разграничава МТБ от MAC инфекци­ята
• Открива имуносупресираните ин­дивиди, при които могат да се полу­чат фалшиво-негативни резултати
• Отчитането и интерпретирането на резултатите е обективно за разлика от Манту теста
• Избягват се странични реакции при свръхчувствителни индивиди
• Много кратко време за изпълнение на теста и отчитане на получените резултати (24 ч).

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

728×90 – bottom