Фармакологични и клинични изследвания относно ролята на глюкоманана при лечение на затлъстяването

Фармакологични и клинични изследвания относно ролята на глюкоманана при лечение на затлъстяването
468×60 – top

Брой 8/2013

Д-р Т. Ханджиева – Дърленска, проф. д-р И. Дойчинова, маг. фарм. Иван Денев
Катедра по фармакология и токсикология, Медицински Факултет, Медицински Университет, София
Фармацевтичен факултет, Медицински Университет – София
„Натстим“ ЕООД

Глюкомананът представлява високо пречистени, водно разтворими фибри, извлечени от корен на Картофена палма (Amorphophallus konijac). Разтворен във вода, глюкомананът желира, абсорбирайки до 200 пъти повече вода от собственото си тегло. Приет преди хранене, той предизвиква бързо засищане и намалява количеството на приетата храна. Образуваният гел намалява усвояването на холестерол и глюкоза от чревната лигавица. Чрез абсорбиране на вода глюкомананът увеличава и обема на изпражненията, което стимулира функцията на дебелото черво (EFSA 2010).
Цел на насточщото проучване е определяне на вискозитета и клиничния ефект при лечение на затлъстяване с хранителна добавка, съдържаща глюкоманан под формата на буфериран глюкоманан – карбомерен комплекс.


Материал и методи

Определяне на вискозитет

Вискозитетът на тествания продукт беше измерен чрез вискозиметър с концентрични цилиндри Mettler RM180 Rheomat. Използвана беше комбинация от цилиндри, позволяваща отчитане на вискозитет в граници от 0.025 and 150 Pa.s. Вискозитетът беше отчитан при скорост на отместване 1000 s-1. Продуктът беше тестван при две температури – 30ᵒС и 37ᵒС – и при две стойности на рН – pH1,2 (след нахранване) и рН 4,0 (преди хранене). Измерванията бяха правени при следните времена: 0, 5, 15, 30, 60 и 120 мин. Всеки тест беше трикратно проведен и стойностите от измерванията бяха осреднени.

Клининично проучване

В разстояние на два месеца бе наблюдаван клиничния ефект на хранителната добавка, съдържаща глюкоманан. Обект на изследване бяха 27 лица (21 жени и 6 мъже) със средна възраст 46,8 години, среден индекс на телесна маса (ИТМ) 33, 9 кг/м2, , средна мастна маса (ММ) 42,09% и средна висцерална мастна маса (ВММ) 11,4%. Всички изследвани лица бяха с наднормено тегло или затлъстяване. Пациентите приемаха хранителната добавка 3 пъти на ден по две мерителни лъжички от гранулите (3г.), 15 минути преди храна в 200 мл. течност, след което изпиваха още 200 мл течност (вода). При всички изследвани в началото, на 15-ия ден, на 30-ия ден и в края на проучването на 60-ия ден се извършиха антропометрични измервания с импеданс апарат ТАНИТА-420 – телесна маса, ИТМ, ММ, ВММ, мускулна маса, костна маса. Пациентите не бяха съветвани за специален диетичен и двигателен режим.

Резултати

Вискозитетът на тествания продукт при 30ᵒС и 37ᵒС и при pH 1,2 и рН 4,0 във функция от времето е показан на Фигура 1. В началото на измерването вискозитетът е между 0,014 и 0,024Pa.s. С напредване на времето постепенно се увеличава и достига до 0,056 – 0,024 Pa.s при рН 1,2 и до 0,127 – 0,129 Pa.s при рН 4,0. Вискозитетът не се влияе от температурата, но е силно зависим от рН на средата. Среда с рН 4,0 благоприятства набъбването на полизахарида и достигането на вискозитет от 0,100 Pa.s преди 60-тата минута.

Пациентите приемаха хранителната добавка с удоволствие. Страничен ефект бе наблюдаван само при четирима от изследваните – флатуленция, подуване на корема и леко изразена диария. Това може да се свърже с наличието на влакнини в хранителната добавка, което от своя страна обуславя лечебният и ефект. Тези оплаквания бяха леко изразени и не даваха отражение на проучването.
В края на изследването бяха установени следните резултати:

– Средна редукция на телесната маса 5,8 кг.;
– В края на първия месец, редукцията бе 2,64 кг.;
– Средна редукция на ИТМ със 7,4%;
– Средна редукция на ММ с 4,9%;
– Средна редукция на ВММ с 5,3 %;
– Мускулната маса и костната маса не бяха повлияни.

Обсъждане на получените резултати

Разтворите на полизахаридите имат псевдопластично течене, т.е. с увеличаване на приложеното напрежение вискозитетът намалява поради подреждане на полимерните вериги по посока на теченето [Wang, O. and Cui, S.W., 2005]. Температурата и рН влияят върху вискозитета. В разглеждания случай не е наблюдавано влияние на температурата поради тесния температурен интервал на изследването (30 – 37ᵒС). Влиянието на рН обаче е съществено. При рН 4 вискозитетът бързо нараства с времето поради разгъване на полимерните вериги в резултат на електростатичното отблъскване между едноименно заредените групи. При рН 1,2 електростатичните взаимодействия са потиснати и вискозитетът на дисперсията се променя слабо.
Резултатите от клиничното проучване подчертават добрия терапевтичен ефект на изпитаната хранителна добавка. Редукцията на телесната маса и на ИТМ е близка до тази постигната при общо европейското диетологично проучване „ДИОГЕНЕС” (T. Larsenetal, 2010). Скорошни литературни данни сочат, че при намаляване на ИТМ с около 8% при лица със затлъстяване се постига понижаване на инсулиновата резистентност (Katz and Berkowitz, 2013). Всички останали данни от проучването ни показват благоприятния ефект на глюкоманана върху изследваните параметри при лица с наднормено тегло и затлъстяване, които не спазват специален хранителен и двигателен режим.

Изводи

1. Ефектът на глюкоманана е най-изразен в кисела среда на стомашното съдържимо, поради което не се препоръчва вземането на антиацидни средства преди и непосредствено след хранителната добавка.
2. Клиничното проучване ни дава основание да препоръчаме съдържащи глюкоманан хранителни добавки или медикаменти на лица с наднормено тегло или затлъстяване като елемент на лечебна или профилактична програма.

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

728×90 – bottom