30% от пациентите в общата практика са с депресия

30% от пациентите в общата практика са с депресия
468×60 – top

Брой 12/2009

Проф. д-р Вихра Миланова

Кои са най-честите психични бо­лести, с които се среща един общопрактикуващ лекар?

Депресиите. Те засягат около 10% от общата популация, а 30% от пациентите в общата медицинска практика са с депресии. Очаква се през 2020 г. те да станат втора причи­на за инвалидизация на населението. И второ, при тях има висок риск от самоубийства. Около 8 % от болните, които се хоспитализират с тази диа­гноза, реализират самоубийства. 90 % от хората, които отиват при семейния лекар, са със соматични оплаквания. Оказва се, че близо половината от тях са с депресия. Така че семейният лекар трябва да има чувствителност към това заболяване!
Психичните и неврологичните заболявания са сред 10-те водещи причини за хронична болест и инвалидизация, сочи голямо проучване на СЗО и Световната банка. На тях се дължат 28 % от общия брой години живот в инвалидност, макар че те причиняват само 1,4 % от общата смъртност. Данните се потвърждават и от други епидемиологични изследвания. Тези заболявания се срещат във всички об­щества и причиняват голяма загуба на икономическа продуктивност и социа­лен капитал.

Какъв е делът на отделните психични заболявания?

Като процент от общата болестност (години живот, прекарани в ин­валидност) на първо място е депресията 9,7 %. Друга голяма болеет е алкохолната злоупотреба 3,3 %. На трето място е биполярното ефективно разстройство 3 %; на четвърто шизофренията 2,6 % и натрапливата невроза е пета с 2,2 %.

Кои са ключовите думи, които трябва да алармират семейния ле­кар?

Той трябва да обърне внимание на настроението на пациента си, дали има апетит, удовлетвореност от това, което върши; може ли да се концентрира; има ли мисли за само­убийство. Други симптоми са: денонощните колебания в настроението;
ограничено интереси и намалено жела­ние за общуване; много често такива болни имат соматични симптоми, ко­ито маскират депресията главоболие, гастроинтестинални оплаквания, фибромиалгии, сърдечни оплаквания.

Какъв е вашият съвет към ОПД?

Ако лекарят има съмнение за депре­сия, е добре първо да отхвърли органичната генеза и след това да насочи пациента си към консултация с психиатър. важно е да се има предвид, че депресията често е съпътствана от друго психично заболяване тревожното разстройство. При 60 % от депресивните се наблюдава генерализирана тревожност. в 60 % от случаите депресията върви заедно с паническото разстройство. в 30 % тя е придружена от социална фобия.

Може ли да се каже, че в периоди на икономически кризи психичните заболявания са по-чести?

Тях винаги ги е имало. Друг е въпросът, че тези състояния излязоха на попреден план през последните години, защото хората започнаха повече да говорят за тях. Но те винаги са съществували и честотата им у нас и по света е една и съща.

Кои са другите периоди, освен житейски кризи, в които човек е застрашен от психична болест?

Периодът след раждане 10-15% от жените през първите 6 месеца след раждането имат колебания в на­строението за около 3-4 седмици.

Колко трябва да продължи една депресия, за да се смята за патоло­гия?

Поне 3-4 седмици. втори вид е пременструалната депресия с тревожност, лабилност, редукция на интересите преди менструация. Сега е сезонът на зимната депресия.
Трябва да се подчертае, че е важно депресиите да се диагностицират и лекуват, заицото след първия епизод при половината от пациентите тя се повтаря. След втория епизод 70%, след третия повторяемостта е 90 %.

Какви са последиците от нелекуване на една депресия?

Риск от влошаване, хронично протичане, продължително нарушаване на работоспособността, риск от са­моубийство, терапевтична резистентност. Напоследък се появиха много нови лекарства, които нямат нищо общо с предишните. Те са с минимални странични ефекти, с добра терапевтична поносимост. Депресията може да се лекува и семейният лекар не трябва да изпуска нейните симптоми.
Казахте, че подготвяте стано­вище до М3 за подобряване на психиатричната помощ у нас.
Да, за съжаление финансирането е недостатъчно и болничните заведе­ния са в хроничен финансов дефицит.

Колко болнични заведения има в момента?

12 болници, 12 диспансера, 21 отде­ления към общите болници и 5 универ­ситетски психиатрични клиники.

Как е в света?

Hue имаме малко под средния брой легла в Европейския съюз. Там има повече легла в общите болници.

На това ли смятате, че трябва да се наблегне при оптимизиране на психиатричната помощ?

Не точно. Необходимо е преразпределение на финансирането. Сега се плаща на пациент, а не на дейности, които се извършват за него. Колкото болни са минали, толкова средства се плащат независимо дали те са остри или хронични и какви дейности си им предос­тавил. Тоест, колкото повече услуги предоставяш на един болен, толкова повече са ти загубите. Знаете, че здравето на психично болните са грижа на държавата и ние искаме достатъчно средства за тяхното качествено лекуване и възстановяване.
Разговора води
Павлина Михайлова

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

728×90 – bottom