Pанна диагностика на HPV – асоциираните карциноми на ларинкса и хипофаринкса с помощта на имунохистохимични методи

Pанна диагностика на HPV – асоциираните  карциноми на ларинкса и хипофаринкса с помощта  на имунохистохимични методи
468×60 – top

Брой 1/2013

Д-р Г. Николов, д-р Ал. Вълков, д-р С. Поповска,
д-р М. Караиванов, д-р Кр. Атанасова, д-р Ц. Стоянов
УНГ клиника УМБАЛ „Г. Странски” – Плевен

Постоянно увеличаващият се абсолютен и относителен дял на пациентите с онкологични заболявания в университетската УНГ клиника ни аргументира в търсенето на етиологичните причини и предпоставки за явния ръст на онкологичната заболяемост през последните години.
От друга страна, оперирахме пациенти с рак, които са непушачи, не прекаляват с алкохол и не работят в канцерогенна среда. Това ни наведе на предположението, че съществува нова, непозната ни до сега рискова група.

Имахме няколко пациента, развили втори карцином на езика и мезофаринкса, след като преди години са били ларингектомирани по повод карцином на ларинкса.
Интересен факт е, че открихме наречената от нас „Семейна онкогенеза”. Това са случаи, при които съпругата е оперирана по повод Ca uteri, а съпругът- Ca laryngis и Ca linguae
Данните от литературата през последните 10-15 години доказват ролята на HPV инфекцията в многофакторната етиология на рака на ЛОР органите. Освен това най-често срещания при генитален рак HPV16 е и най-често изолиран при УНГ локализации.

Обстойното, многоцентрово проучване, проведено от Международната агенция за изследване на рака, стартира през 1996 г. и завършва през 1999 г. Целта му е да определи връзката между HPV инфекцията и карцинома на устната кухина и фаринкса. Обхванати са 1670 пациента (1415 с рак на устната кухина и 255 с рак на орофаринкса) от девет държави – Италия, Испания, Северна Ирландия, Полша, Индия, Куба, Канада, Австралия и Судан. Типизират се откритите щамове и се определят тези с най-висок онкогенен риск – HPV16 и HPV18.

Авторите достигат до следните изводи:

– HPV инфекцията играе важна роля в многофакторната етиология на рака на орофаринкса и устната кухина.
– Най-често срещания, при генитален рак, HPV16 e и най-често изолиран при рака на устната кухина и орофаринскса
– HPV позитивните карциноми се повлияват много по-добре с химиотерапия, неспецифична и специфична имунотерапия.

Цел:

Всичко това ни накара да си поставим за цел да определим честотата на HPV асоциираните карциноми на ларинкса при пациенти, оперирани в УНГ клиника на УМБАЛ “Г. Странски” – гр.Плевен.
Да търсим методи за ранно доказване на папилома вирусната карциногенеза.
През 2011 г. стартирахме и продължаваме да работим по проект финансиран от МУ – гр. Плевен – PCR изследване на туморни препарати за наличие на ДНК на човешки папиломен вирус. В новия ни проект за 2012 г. използваме имунохистохимичен метод за доказване на връзката между папиломавирусната инфекция и карциногенезата на ларинкса и хипофаринкса.

Методи за доказване на папиломавирусната инфекция:

– Верижна полимеразна реакция – PCR
– Имунохистохимично изследване – ISH
– Ензим – свързан имуносорбентен тест ELISA

От трите метода – ELISSA, PCR и имунохистохимия ISH, най – чувствителна и специфична е PCR – реакцията. За жалост тя е приложима едва когато имаме на лице вече развит туморен процес. Затова в стремежа си да вземем преднина в борбата с това тежко заболяване ние се насочихме към изследването на маркери,налични още на етап – епителна лезия.

Задачи:

Задачите, произтичащи от така поставената цел са:
– Да определим процента на HPV – асоциираните карциноми в ОРЛ на оперираните в нашата клиника пациенти.
– Да идентифицираме HPV щамовете от биопсичния материал.
– При същите пациенти да приложим методите на имунохистохимията за доказване на папиломавирусната инфекция.
– Да изградим стратегия за по-нататъшни проучвания по темата.

За да се справим с изброените задачи, инициирахме проект, финансиран от МУ – Плевен, на тема:
Ранна диагностика на HPV – асоциираните карциноми на ларинкса и хипофаринкса с помощта на имунохистохимични методи.

Резултати и обсъждане

До настоящия момент, в самото начало на проучването, изследвахме 10 пациенти с хистологично доказан карцином на ларинкса. В 2 от случаите открихме Ki – 67 антиген, доказващ папилома вирусна инфекция от онкогенни щамове на НРV.

Изводи:

– Смятаме разработването на проблема като перспективно т.к. ни дава възможност да докажем HPV – асоциирания карцином на ниво епителна лезия. Имунохистохимичният метод ни дава възможност да работим с фиксирани препарати, което ни позволява да провеждаме и ретроспективни проучвания и повторни изследвания на материала.Не на последно място ISH е значително по евтино от PCR и съизмеримо като цена с ELISA.

– При достатъчно натрупан материал може аргументирано да се обсъди промяна и разширяване на методите на диагностика на карцинома на ларинкса и хипофаринкса.
Още при биопсията да се въведе рутинно някой от методите за търсене на HPV щамове с висок онкогенен риск.

– При HPV позитивните пациенти да се провежда химиотерапия, комбинирана със специфична и неспецифична имуномодулация.

– Да се насочи вниманието на колегите към новосъздалата се рискова група за развитие на ларингеален карцином.Това са хора в активна възраст, непушачи и не прекаляващи с алкохол. – Съществено е, че половия им партньор е НРV позитивен. Това можем да предполагаме ако в анамнезата установим, че съпруга или интимна приятепка на пациента е претърпяла хистеректомия или конизация. Причина за тези операции са дисплазията и онкологичните заболявания на половата система и често са свързани с НРV инфекцията.

Библиографията е на разположение в редакцията.

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

728×90 – bottom