Teveten (Eprosartan Mesylate)

Teveten (Eprosartan Mesylate)
468×60 – top

Брой 12/2003

Проф. С. Торбова

TEVETEN високоефективен и различен АП рецепторен блокер
♦ TEVETEN е АП рецепторен блокер с висока ефикасност върху систолното, диастолното и пулсовото налягане както при лека, така и при умере­на и тежка артериална хипертония.
♦ TEVETEN осигурява сигурен антихипертензивен ефект в доза 600 тд при еднократен дневен прием.
♦ TEVETEN е единственият АП рецепторен бло­кер, повлияващ в терапевтична доза РААС и симпатикусовата нервна система.
♦ TEVETEN се свързва конкурентно с АП рецеп­тора, което позволява лесното му освобождаване (изместване от АН) в критични ситуации, с което не се допуска рискът от нежелана хипотония и ОБН в остри критични ситуации.
♦ Не повлиява значимо цитохром Р-450 ензимите, което определи и ниския потенциал за лекарствени взаимодействия.
♦ Антихипертензивната активност е еднаква в различни възрастови групи и не налага промяна в дозировката.
♦ Той е високоефективен и органопротективен при пациенти със захарен диабет и хронична бъбречна недостатъчност.

Ангиотензин II (АП) рецепторните блокери са най-новият клас антихипертензивни медикамен­ти, които блокират АП тип 1 (АТ1) рецептори и редуцират пресорния ефект на АН върху съдовете. По този механизъм те индуцират фармакологичен ефект на инхибиторите на ангиотензинконвертиращия ензим (АСЕ инхибитори), резултиращ в понижаване на артериалното налязане (АН). По този начин ангиотензин II рецепторните блокери предлазат алтернатива на АСЕ инхиби­торите като способ за блокиране на ренин-ангиотензин-алдостероновата система (РААС). Тази група медикаменти са високоселективни за AT1 рецепторите и са без някои от нежеданите странични ефекти, какъвто е кашлицата.

Въведени в клиничната практика в начадото на 90-те години, днес АН рецепторнипле блокери са самостоятедна група, с добре дефинирани клас ефекти и с доказани различия между отделяйте представители.
Ангиотензин II рецепторните блокери са влезли в съвременните методични указания с широ­ки показания като нача­лен избор на лечение за артериална хипертония и усложненията й.

Teveten е АП рецепторен блокер, високоселективен за АТ1 рецепто­ра. Teveten е компетативен АТ1 рецепторен блокер. С блокирането на АТ1 рецепторите той противодейства на ангиотензин II медиираната вазоконстрикция и алдостерон медиираната натриева и водна ретенция основните патогенетични механизми на артериалната хипертония и сърдечната недостатъчност.

Teveten е единственият АН рецепторен блокер, който притежава и втори антихипертензивен механизъм ефект върху симпатикусовата нерв­на система. В терапевтични дози. Teveten блокира пресинаптичните рецептори на норадренергичните неврони в симпатикусовата нервна систе­ма, блокира освобождаването на норадреналин от пресинаптичните депа и по този механизъм редуцира базоконстрикцията и периферното съдобо съпротивление.

Посоченият механизъм на блокиране на пресинаптичните и постсинаптичните АН рецептори, които участват в повишената периферна симпатикусова активност при артериална хипертония, води до значително понижаване на систолното налягане. Изразеното понижаване на систолното налягане е едно от терапевтичните предимства на Teveten.

Teveten е единственият ATII рецепторен блокер, който потиска симпатикусовата нервна система в терапевтична доза.

За Valsartan и особено за Candesartan симпатикоинхибиторните дози са значително по-високи от дозата, необходима за инхибиране на директния пресорен ефект на АН.

Teveten е единственият конкурентен АП рецепторен блокер с обратно свързване. Това качество е особено полезно за лекуваните с Teveten пациен­ти при остри ситуации. При неочакван срив на артериалното налягане (например травма) РАА системата се активира, АП се повишава и той конку­рентно измества блокера Teveten, преодолява блокадата и повишава налягането. Предимството на конкурентния блокер е, че намалява риска от ост­ра бъбречна недостатъчност.

Терапевтична ефикасност на Teveten

Teveten понижава статистически значимо систолното и диастолното артериално налягане при лека, умерена и тежка артериална хипертония.
В многоцентрово национално проучване върху ефективността на Teveten при лечение на умере­на и тежка степен артериална хипертония установихме следните резултати.

При пациенти с лека артериална хипертония (изходно систолно АН< 160 ттНд) се постига понижаване на систолното налягане с 28 ттНд (18,06% спрямо изходното АН). При умерена и тежка артериална хипертония (изходно систолно АН >160 ттНд) се постига понижаване на систол­ното налягане с 55 ттНд (31,6% спрямо изходно­то артериално налягане). Диастолното артери­ално налягане беше понижено съответно с 13 ттНд и с 37 ттНд. Лечението се пробеде с 1 т. дневно 600 mg Teveten 6 продължение на 2 месеца.

Нормализиране на артериалното налягане 6 края на бтория месец се постигна при 73% от пациентите, като при 32% с монотерапия, а при 68% в комбинация с други групи антихипертензивни медикаменти.

Значително усилване на антихипертензивния ефект на Teveten се постига в комбинация с тиазиден диуретик.

Адитивният антихипертензивен ефект на Teveten + тиазиден диуретик е мотивът за произвеждане от фирма Solvay Pharma на фиксирана комбинация Teveten plus (600 mg Eprosartan +12,5 mg Hydrochlorothiazid).

Teveten e показан при високорискови пациенти не само с тежка артериална хипертония (АН >180/110 ттНд), но също така и при пациенти със захарен диабет и с бъбречна недостатъчност.

Teveten е с отлична поносимост и безопасност.

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

728×90 – bottom