Някои проблеми на късната диагностика на рака на маточната шийка

Някои проблеми на късната диагностика на рака на маточната шийка
468×60 – top

Брой 1/2009

Д-р М. КюркчиеВа, д-р А. ГанчеВа
СБАЛО ЕАД София

Ракът на маточната шийка (РМШ) е Важен медицински и социален проблем. По данни на СЗО Всяка година В сВета от РМШ заболяват над 500000 жени; на Всеки 2 минути една жена умира от РМШ. В сферата на онкогинекологична- та заболеваемост В България РМШ е Второто по честота ракоВо заболяване, след рака на ендометриума. По данни на Националния ракоВ регистър ежегодно на над 1000 жени у нас се постаВя диагноза рак на маточната шийка, (като 1/3 от тях са В III и IV стадии) и около 370 жени Всяка година умират от РМШ. Причина за Високата смъртност най-често е късното диагностициране, Въпреки че се касае за орган, който е достъпен за оглед и изследване, и успешно се скринира. Онкологичната насоченост и квалификацията на лекарите са Важно услоВие за поставянето на ранна или своевременна диагноза на болните с РМШ. Онкологичната насоченост е определен начин на медицинско мислене на лекаря, който оценяВа както оплакванията на болната, така също обективните данни и резултатите от проведените изследвания. Независимо от поВода за гинекологичния преглед, специалистът трябВа да отхВърли предракоВо или ракоВо заболяване на женските гениталии. ТоВа налага добро познаване на симптомите, добре снета анамнеза и задълбочено клинично изследване на болната. Причините за късната диагностика на рака на маточната шийка могат да бъдат обособени В няколко групи:

♦ причини за късна диагноза от страна на лекарите;
♦ причини за късна диагноза по Вина на болните;
♦ причини от друг характер. Към пърВата група се отнасят:
♦ споменатата по-горе недостатъчна онкологична насоченост на акушер-гинеколога, извършил пърВия гинекологичен преглед;
♦ провеждане на симптоматично лечение на болни с неуточнена гинекологична диагноза;
♦ ненасочена и неизчерпателна анамнеза, което от сВоя страна може да промени насоката на диагностично-лечебния процес;
♦ незадълбочен гинекологичен преглед (дори пропускане на оглед със спекулум на порциото и Взимане на цитонамазка за сметка на ехографски преглед, който В никакъв случай не може да замени стандартния гинекологичен преглед);
♦ назначаване на неподходящи изследвания или на диагностични процедури с ниска информативна стойност. Причините по Вина на болните могат да бъдат обобщени В следните категории*.
♦ недостатъчна информираност на жените за онкогинекологичните забо- ляВания и В частност – за необходимостта от редоВни профилактични прегледи;
♦ небрежно отношение към собственото здраВе, при наличие на алармиращи симптоми с различен интензитет и продължителност;
♦ неправилна интерпретация на симптоми и обяснението им със случайни или преходни фактори, или с някои възрастови особености;
♦ непотърсВане на квалифицирана медицинска помощ:
♦ провеждане на самолечение по собствена преценка, по съВет на други хора и на болни с гинекологични или онкогинекологични заболяВания;
♦ използване на алтернативни методи на лечение при недиагности- цирано гинекологично заболяване;
♦ неявяване за изследвания, назначени за уточняване на предракоВо или раково заболяване на женските гениталии;
♦ страх о т онкологично заболяване;
♦ финансови причини. Съществуват и друга група причини, обусловени о т недостатъчна или остаряла медицинска апаратура, неуредици В здравната система и т.н.

Всички посочени причини действат пряко или косвено. В резултат на това при много жени диагнозата РМШ се поставя В авансирал стадий на заболяването. В тези случаи лечебните резултати са незадоволителни, разходите за лечение са Високи. Промяна В тази неблагоприятна ситуация може да настъпи, ако настъпи промяна В обществото (Вкл. В закононодателстВото и В здравната система), и В отношението на Всяка жена към собственото й здраве.

Нашите предложения за намаляване на относителния дял на късно диагностицираните болни с РМШ са:
♦ Въвеждане на национално ниво на организиран популационен скрининг с качествена оценка на показателите за неговата ефективност,
♦ В програмите за специализация по акушерство и гинекология да се отдели достатъчно място на профилактиката и лечението на онкогине- кологичните заболяВания,
♦ В програмите за студентско обучение по медицина да бъде застъпен и модул за профилактика и скрининг на онкологичните заболяВания,
♦ следдипломна квалификация на общопрактикуВащите лекари и специалистите по здравни грижи по онкология,
♦ здравни беседи В училищата по Въпросите на сексуалното Възпитание и полово преносимите инфекции, както и за приложението на HPV Ваксина за профилактика на РМШ,
♦ медийна политика – специализирани предавания с онкологична насоченост. □

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

728×90 – bottom