Сексуални проблеми

Сексуални проблеми
468×60 – top

Брой 11/2001

Д-р Р. Бостанджиев

Същност на сексуалните проблеми

Счита се, че всеки човек по време на активния си сексуа­лен живот попада в ситуации, козато са затруднени сек­суалните му реакции или постигането на удовлетвореност в сексуалните отношения. Клиничният опит на няколко поколения специалисти, изследвали тези проблеми, позволява да се направят следните най-общи заключения:

♦ Сексуалните проблеми са изключително широко разпространени и техните последици са значими не само за лицето, което непосредствено страда от тях, но и за сексуалния партньор и за цялата семейна общност на засегнатите.

♦ Сексуалните проблеми са тясно свързани с развитието на множество други психични и соматични заболявания, като връзката е двупосочна. Възможно е нарушенията в сексуалния живот да породят тежки нарушения на психичното здраве или появата на други, по-сериозни психосоматични синдроми. От друга страна, голяма част от психичните и телесните заболявания създават предпоставки за възникване на сексуални проблеми.

♦ Независимо от посочените общомедицински корелации, значителен дял от сексуалните проблеми се срещат при напълно здрави хора. Те по-скоро имат характер на житейс­ки изпитания и предизвикателства, отколкото на болести в смисъла на традиционното медицинско развиране. За устешното справяне с тези изпитания обаче, е необходима компетентна професионална помощ.

♦ Сексуалните проблеми место остават встрани от вниманието на медицинските специалисти. Причина за това са трудностите, с които се сблъскват и лекари, и пациенти при опита за разговор на тази тема. Основни причини за трудностите са недостатъчната подготвеност на лекарите за помощ в сферата на сексуалността и несизурността на пациентите, свързана със запазване на тайната.

Едно от първите условия за ефективна професионална помощ на лицата със сексуални проблеми е наличието на система за категоризиране и описание на огромното раз­нообразие от индивидуални проблемни ситуации. Изработването на работеща класификация на сексуалните разстройства е изключително трудна задача.

Сложността идва от комплексния характер на сексуалните проблеми и необходимостта, посредством диагностична система, да бъдат отчетени както обективните биологични наруше­ния на сексуалното функциониране, така и субективната неудовлетвореност от качеството на интимните отно­шения.

Друго важно условие е специалистът, който се ангажира с терапевтична и консултативна помощ, да разграничава диагностицирането на дадено сексуално разстройство от изказването на нравствена оценка за него. В културната традиция сексуалността винаги е била предмет на оценъчню интерпретиране (нравствено, естетическо, религиозно и пр.).

Медицинското мислене до золяма степен е повлияно от присъщата за даденото време ценностна система. Затова, преди да поставим медицинска диагноза на даден
сексуален проблем, добре е да изясним какво приемаме за норма и за патология в сферата на сексуалността.

Сексуален проблем е засягащо сексуалността състояние, което:

– нарушава обичайното протичане на сексуалното разви­тие и затруднява осъществяването на сексуалните функ­ции;
– причинява индивидуално страдание и неудовлетворе­ност или блокира възможностите за личностно развитие;
– затруднява осъществяването на пълноценна връзка със сексуалния партньор или застрашава здравето и достоинството му;
– нарушава съществуващите социални норми и представлява обществена опасност.

Класификация на сексуалните проблеми

Независимо че съществуват огромен брой класификационни системи, които описват сексуалните проблеми, с най-голяма прагматична стойност по отношение използването им в ежедневната клинична практика са:

 • Международна класификация на болестите 10та ре­визия, популярна като МКБ-10 (МКБ-10,1998);
 • Диагностично и статистическо ръководство за определяне на психичните разстройства (IV издание), изработено от Американската психиатрична асоциация и извес­тно като DSM-IV (G. Davison, J. Neale, 1994).

Смисълът на диагностичното заключение, което може да се изработи с помощта на тези класификационни системи, еследният:

 • позволява на професионалиста да структурира информацията за състоянието на пациента по начин, улесняващ ефективната терапевтична намеса;
 • обмен на информация за състоянието на пациента меж­ду различии специалисти;
 • извършване на статистически и научни наблюдения, свързани със сексуалните проблеми.

Обща структура на сексуалните проблеми

Сексуалните проблеми са включени в първата ос на диагностичната система DSM-IV, под рубриката „Разстройст­ва на сексуалността и половата идентичност“ (Sexual and Gender Identity Disorders). в тази група разстройства са обособени три отделни категории:

 • Сексуални дисфункции (Sexual Disfunctions);
 • Парафилии (Parafiiias);
 • Нарушения на половата идентичност (Gender Identity Disorders) (G. Davison, J. Neale, 1994).

Аналогично e подреждането и в Международната класи­фикация на болестите (МКБ-10). Тя включва сексуалните проблеми в две рубрики:

 • в раздела „Поведенчески синдроми, свързани с физиологични нарушения и телесни фактори“ (код F5) е записана категорията „Сексуални дисфункции, непредизвикани от органични разстройства или заболявания“ (код F52).
 • в следващия раздел (F6) „Разстройства на личността и поведението в зряла възраст“ са отбелязани категориите „Разстойства на подобия идентитет“ (F64), „Разстройства на сексуалното влечение“ (F65) и „Психологични и поведенчески разстройства, свързани със сексуалното разви­тие и насоченост“ (F66) (МКБ-10,1998).

Използването на МКБ-10 е официално възприето у нас, затова ще използвам именно тази класификационна систе­ма, независимо от някои нейни недостатъци, които ще бъдат коментирани. За удобство тук ще представя тези ка­тегории на МКБ-10, които засягат основни проблеми в сексуалността.

Психични и поведенчески разстройства, включително и разстройства на психичното развитие

Поведенчески синдроми, свързани с физиологични нарушения и телесни фактори

Сексуални дисфункции, непредизвикани от органични разстройства и заболявания:

 • Липса или загуба на желание за полово общуване
 • Сексуално отвращение и липса на сексуално удоволствие
 • Сексуално отвращение
 • Липса на сексуално удоволствие
 • Психогенна импотентност
 • Еректилна дисфункция
 • Разстройство на сексуалната възбудимост на жената
 • Оргазмена дисфункция
 • Преждевременна еякулация
 • Неорганичен вагинизъм
 • Неорганична диспареуния
 • Свръхмерно полово влечение
 • Други сексуални дисфункции, непредизвикани от орга­нично разстройство или заболяване

Разстройства на личността и поведението в зряла вьзраст

 • Транссексуалност
 • Двуролев трансвестизъм
 • Разстройство на подобия идентитет в детска възраст
 • Други
 • Неуточнени

Разстройства на сексуалното влечение

 • фетиииизъм
 • фетишиски трансвестизъм
 • Ексхибиционизъм
 • Воайорство
 • Педофилия
 • Садо-мазохизъм
 • Множествени разстройства на сексуалното влечение
 • Други
 • Неуточнени

Психологични и поведенчески разстройства, свърза­ни със сексуалното развитие и насоченост

 • Разстройство на сексуалното съзряване
 • Дистонна на Аза сексуална насоченост
 • Разстройство на сексуалните взаимоотношения -хетеросексуалност
 • хомосексуалност
 • бисексуалност
 • друго, включително предпубертетна сексуалност.
 • Други
 • Неуточнени

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

728×90 – bottom