Съвременни хирургични методи в оториноларингологията

Съвременни хирургични методи в оториноларингологията
468×60 – top

Брой 1/2010

Д-р Илия Ботев, д-р Ботьо Ботев гл. асистент
Клиника по УНГ болести, УМбАЛ „Царица Йоанна“ ИСУЛ

С новата методика досега в клиниката са оперирани повече от 30 пациенти, като резултатите са позитивни значително съкратено постоперативно възстановяване с минимална болка.

Проучване

Hue направихме собствено проучване в тази насока1’2, целта на което беше да сравни постоперативната болка и възстановяването при пациенти, на които е извършена тонзилектомия с коблатор (група А 20 пациенты), и на пациен­ти с тонзилектомия, извършена по традиционния метод (група в 20 пациенти).
Нашите резултати показаха с 1.79 пункта (по десетобална VAS скала)9 по-ниска средна болка при оперираните с коблатор, както и със средно 2.20 дни по-ранно преминаване на болката в сравнение с традиционния метод. Не сме отчели случаи с постоперативни услож­нения.
Освен при тонзилектомия, използването на коблатор е възможна алтернатива при аденоидектомията. Преимущества са по-слабата постоперативна болка във врата, по-ниската честота на постоператывната дехидратация и намалената кръвозагуба7’8. За визуализация по време на операцията използваме огледало или оптика интервенцията се извършва под зрителей кон­трол и се характеризира с повыше­на прецизност. Това е от особено значение, когато става въпрос за придружаваща патология в областта на тубарната тонзила или за значителна хипертрофия на задния полюс на долна носна конха.

Хирургия при хъркане и нарушения на съня

След като станаха известни недостатьците и усложненията от класическата увулопалатофарингопластика (велофарингеална недостатъчност, стеноза на епиимезофаринкс, нарушения в гълтането, тежък следоперативен пе­риод), редица автори се насочват към микроинвазивни и субмукозни техники10. Принципът на действие и тук е субмукозна коагулация с последваща фиброза, свиване на тъканите и разширяване на въздушния път във фаринкса.
За целта ние използваме радиочестотни апарати, чиито микро­инвазивни техники са целесообраз­ни при простото симптоматично хъркане, при леките до средно тежки форми на обструктивна сънна апнея, както и при пациенты, показващи непоносимост към употребата на С1РАРЗЛ56. Извършват се увулопалатопластика и редукция на обема на корена на лингвалната тонзила. функционалните резулта­ти са задоволителни (настъпват 4-6 седмици след процедурата), особено при леката форма на сънна апнея и хъркането. Поносимостта на процедурата е добра.
Процедурите могат да се извършат 8 рамките на еднодневна хи­рургия, като пълното възстановя­ване настъпва до няколко дни.

Хирургия при нарушено носно дишане и хипертофия на конхите

В последните години популярни станаха методите, свързани със субмукозната редукция на конхите, тъй като те се характеризират с намадена постоперативна болка, ускорено възстановяване и минимално кървене в сравнение с традиционните резекции.

Хирургично лечение на глухота кохлеарна имплантация

Кохлеарната имплантация е съвременен метод за лечение на глухотата, настъпила вследствие на увреждане на вътрешното ухо при интактен слухов нерв. За осъществяването на методиката е ну>кен добре подготвен екип, който да участва в диагностиката, оперативната интервенция и последваицата рехабилитация.
От основно значение е правилното поставяне на диагнозата, което включва пълен ОРЛ преглед

и специална аудиологична диагно­стика евокирани потенциали (BERA). Основните критерии, на които трябва да отговарят пациентите, са:
♦ двустранна постлингвална глухота при възрастни и деца;
♦ перии прелингвално оглушели деца;
♦ кратък период след оглушаването;
♦ интактен слухов нерв;
♦ сьхранена анатомия на кохлеята;
♦ висока мотивация и готовност за обучение;
♦ интактна социална среда.
Същинската имплантация се извършва посредством задна тимпанотомия, като 22-канален електрод се вкарва чрез кохлеотомия в скала тимпани от базалната витка до апекса на кохлеята.

Приемателната част на апарата се поставя в издълбана за целта ниша на планум мастоидеум.
От основно значение за успе­ха от лечението е слуховата адаптация и рехабилитация. Те започват 4-5 седмици след имплантацията. в процеса участват инженер, педагог, аудиолог, фониатър. Особено важни са ежемесечните настройки на апарата до достигане на оптимални резултати.
в последните години индикациите за лечение на глухотата при деца значително се разшириха в нашия Център за кохлеарна им­плантация вече се имплантират и деца на 1 година, като резултатите са много добри. всяка година по 50 пациенти се имплантираат с най-съвременните импланти на водещите фирми.
всички гореизброени оперативни интервенции се финансират по клинични пътеки на Здравната каса.

Литература:

1. Тонев Д., ботев б., Мирчева М., ботев И. и сьтр. Коблационна тонзилектомия и нейиият ефект върху следоперативнато болка и възстановявоне начолни резултати. IV наци­онала конференция за лечение на болката с международно участие, Хисаря 19.06-21.06.2008, Сб. резк)мета: стр.ЮО
2. ботев б., Тонев Д., ботев И. Пилотно проучвоне върху радиочестотна хирургия на сливиците с коблатор и нейният ефект върху следоперативнато болка и възстановяване. Съвременна медицина 2009 (бр.1-2), т.6, с.66-68
3. Bassiouny A, El Salamawy A, Abd El-Tawab М, Atef A. Bipolar radiofrequency treatment for snoring with mild to moderate sleep apneo: a comparative study between the radiofrequency assisted uvulopalotoplasty technique and the channeling technique Euro­pean Archives of Oto-Rhino-Laryngology, Volume 264, Number 6, June 2007, pp. 659-667(9)
4. Belloso A, Morar P, Tahery J, Saravanan K, Nigam A, Timms MS. Randomized-controlled study comparing post-op pain between co­blation palatoplasty and laser palatoplosty Clinical Otolaryngology. 2006; 138-143
(Jf:1 12
5. Blumen MB, Chalumeau F, Gauthier A, Bobin S, Coste A, Chabolle F. Comparative study of four rodiofrequency generators for the treatment of snoring. Otolaryngol Head Neck Surg. 2008 Mar; 138 (3): 294-9.
6. Back L J, et al. Bipolar RF Thermal Ablation of the Soft Palate in Habitual Snorers without Significant Desaturations Assessed by Magnetic Resonance Imaging. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 2002; 166: 865-871.
7. Ghosh S. A Roper. Timms MS. Adenoidectomy with the Coblator: a logical extension of radiofrequency tonsillectomy. Journal of Laryngology and Otology. 2005 May; 119: pp 398-399.
8. Glade RS, Pearson SE, Zalzal GH, Choi SS. Coblation adenotonsillectomy: an improvement over electrocautery technique? Otolar­yngology, Head and Neck Surgery. 2006 May; 134(5):852-855
9. Powell CV, Kelly AM, Williams A. Determining the minimum clinically significant difference in visual analog pain score for chil­dren. Ann Emerg Med 2001; 37: 28 -31.
10. Rombaux P. Postoperative Pain ond Side Effects After UPPP,
LAUP, ond RF Tissue Volume Reduction in Primary Snoring. Laryngo­scope. 2003; 113:2169-2173.

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

728×90 – bottom