Широкоспектърна интраназална фототерапия за лечение на алергичен ринит

Широкоспектърна интраназална фототерапия за лечение на алергичен ринит
468×60 – top

Брой 1/2010

Д-р Стоян Стоянов, проф. Румен Бенчев
УНГК, МИ МВР София
Д-р Катя Асенова
УНГК, ВМА София

Алергичният ринит е заболяване с нарастващи честота, социално и икономическо значение. Лечението му е скъпо, не винаги ефективно и често е със сериозни странични ефекти. Единственото етиологично лече­ние избягването на алергените често е невъзможно.
Целто но ностоящето изследвоне е установяване на ефективността на широкоспектърната интрана­зална фототерапия при лечение на алергичен ринит.

Материал и метода.

Проучихме 37 случаи с интермитентен или персистиращ алергичен ринит, подложени на интраназална широкоспектърна фототерапия в УНГ клиниките на МИ-МвР и вМА, Со­фия, чрез назална ендоскопия и акустична ринометрия. За субективна оценка използвахме ВАС.

Резултати.

При всички случаи беше установено подобрение в субективната преценка за наличие на назална об­струкция, акустичната риноме­трия и ендоскопската картина.

Извод.

Широкоспектърната интраназал­на фототерапия е ефективен ме­тод за лечение на алергичен ринит. Тя може да бъде незаменима, особено в случаи с противопоказания за медикаментозно лечение.

Въведение

Алергичният ринит е заболяване с нарастваща честота, социално и икономическо значение. Лечението му е комплексен проблем, вкл1очващ елиминацията на инхалаторните алергени, фармакои имунотерапия. То е скъпо, не винаги ефективно и често е със сериозни странични ефекти. Единственото етиологич­но лечение: избягването на алерге­ните често е невъзможно.
Фототерапията е обещаващ ме­тод за лечение на алергичния ринит.

Натрупват се все повече данни, че ултравиолетовата радиация блокира няколко нива от ефекторната фаза на алергичната реакция и може да даде добри резултати дори при някои болни, резистентни на медикаментозна терапия.
въпреки че съвременните антихистамини и локални кортикостероиди имат добър терапевтичен ефект, в някои случаи пълно овладяване на симптомите е невъзможно. От друга страна, при някои групи пациенти (напр. бременни жени, кърмачки, спортисти) приложението на медикаменти е нежелателно. Ето защо съществува нужда от разработване и внедряване на нови допълнителни терапевтични методи.

Цел

Споделяне на нашите първи впе­чатления относно ефективността на широкоспектърната интрана­зална фототерапия при лечение на алергичен ринит.

Материал и методи

Проучихме 37 болни (21 мъже и 16 жени) на възраст между 18 и 59 години с интермитентен или пер­систиращ алергичен ринит с положителни КАП (>4 тт). От тях 15 бяха с интермитентен и 22 с пер­систиращ алергичен ринит.

Изключващи критерии:
♦ остър риносинуит;
♦ носна полипоза;
♦ заболявания, налагащи назал­на хирургия;
♦ употреба на антихистамини или интраназални стероиди през последните 3 седмици.

Фототерапия

Потискане на клиничните прояви на алергичния ринит

Преди започване и след приключване на лечението изследвахме следните параметри:
♦ промени в носната обструкция, оценени чрез 100 тт визуално аналогова скала VAS, (0 липса на об­струкция, 100 тт пълна непроходимост на носните ходове);
♦ промени в общата минимална напречно сецирана площ и общ обем на разстояние 0-5 cm, регистрирани чрез акустична ринометрия;
♦ промени в назалната конгестия, изразени чрез ендоскопската на­ходка, класифицирани в 4 степени (0 нормална лигавица до 3 силна оточност).
Резултати и обсъждане
При всички случаи беше установено подобрение в:
♦ акустичната ринометрия;
♦ субективната преценка за нали­чие на назална обструкция отчетени чрез ВАС ;
♦ ендоскопската картина
Фототерапията ефективно потиска ефекторната фаза на алергичната реакция на няколко нива чрез намаляване на антиген-презентираиция капацитет на дендритните клетки, индукция на апопто­за клетките на имунния отговор (дендритни клетки, Т и в клетки и еозинофили), чрез инхибиране на синтеза и отделянето на медиатори на възпалението от еозинофилите, мастоцитите, базофилите и Т-клетките.

Изводи

Широкоспектърната интраназална фототерапия е ефективен ме­тод за лечение на алергичен ринит.
Нейното прилагане води до значително подобрение в качеството на живот на болните и овладяване на алергичните прояви.
Тя може да бъде изключително по­лезна, особено в случаи с противопо­казания за медикаментозно лечение.

Използваната литература e
на разполажение в редакцията

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

728×90 – bottom