ПУВА терапия

ПУВА терапия
468×60 – top

Брой 11/2008

Д-р А. Попова
Клиника по кожни и венерични болести,
УМБАЛ „Александровска София

Фотохимиотерапията е терапевтичен метод, който представлява облъчване на пациен­та със светлина, след вътрешно или локално приложение на фотосенсивилизиращи сред­ства. Най-често използваните от тях са псоралените. Един или два часа след приемането или прилагането им следва облъчване с ултравиолетови А лъчи (320-390 нм). От комбинацията между тези два агента идва широко известният термин ПУВА (псоларени, УвА лъчи). Терминът е въведен през 1974 г. от Parrish и сътр. при лечението на псориазиса. Прилагането на елементите поотделно е без ефект. Терминът „фотохимиотерапия“ е общ и означава само използването на фотосенси­билизатор, който може да не е УВА.

Методът ПУВА се прилага широко и с успех, особено за лечение на по-тежките и разпространени форми на псориазиса. Той има известни предимства, като избягване на локалното третиране, амбулаторно приложение и др.
От 1914 г. насам ПУВА терапия се провежда в много дерматологични клиники по света. Прилага се най-често при псориазиса, като авторите публикуват своите резултати.

В института по дерматология и венерология в София ПУВА терапията е въведена през 1981 г.
Псоларени са и фурокумарините. Те се намират в листата, цветовете, зърната и корените на различни растения, като 28 фурокумарина могат да бъдат изолирани от техните естествени източници. Сега са известни над 100 производни на псоларена. Голяма част от тях се срещат в природата, а други се получават синтетично. Най-използваните в практиката псоларени са препаратите на в-метоксипсоларен (в-МОР), изолиран от растението AMMI MAJUS или получен синтетич­но. Някои от тези препарати са MELADININE, METOXALEN, OXORALEN, PSOLAREN, PUVALEN и др. Прилагат се в доза 0,6 мг/кг тегло.

Комбинацията на псоларен и УВА лъчи предизвиква кожна фотосенсивилизация, т.е. повишение на реакциите еритем и пигментация, след излагане на светлина.
За провеждане на ПУВА терапия се използват изкуствени източници на УвА лъчи със спектър в диапазона от 320-390 нм, но максимално с 365 нм.

Лампите се инсталират в специални боксове или кабини, които могат да бъдат хоризонтални или вертикални, за цялото тяло, за части от тялото или само за крайниците.

Има доста противопоказания за прилагането на ПУВА терапията. Тя не е подходяща за бременни жени и млад и хора под 17-годишна възраст. Не бива да се прилага на пациенти с катаракта, със смущения във функциите на кръвотворните органи, черния дроб и бъбреците. Избягва се прилага­нето й при пациенти, които в миналото са третирани с канцерогенни средства (йонизираща радиация, арсен и др.), както и при тези, които в момента провеждат терапия с цитостатици. Алкохолици, хора с психични заболявания и паци­енти с неоплазми също не се подлагат на ПУВА терапия.
фотохимиотерапията е сравнително нов ме­тод, използващ изкуствени източници и ултравиолетови А лъчи. Много са и съвременните изследвания на фотосенсивилизиращите вещества в посока на техния биохимизъм, метаболизъм и др. Интересно е да се знае, че за лечение, използващо принципите на фотохимиотерапията, се споменава и в египетските папируси, 6 индийски и в китайски източници от древността.

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

728×90 – bottom